مقیاس نگرانی

 مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 47 ماده

The Way Worry Scale

Freeston‚ Mark
هرکس ، گهگاه احساس نگرانی می کند . در این آزمون عبارت هایی را می خوانید که به نگرانی مربوط می شوند . بر حسب اعداد زیر مشخص کنید که هر عبارت تاچه حد می تواند شما را توصیف کند .
5= کاملا این طور هستم      4= خیلی این طور هستم      3= تا حدی این طور هستم      2= کمی این طور هستم      1= اصلا این طور نیستم
1- وقتی نگران می شوم ، احساس می کنم تنها کسی هستم که مشکل دارد.
2- نگرانی درباره چیزهایی که از اهمیت اندکی برخوردارند ، به من کمک می کند تا حواسم از موضوعات عاطفی تری که نمی خواهم به آنها فکر کنم ، پرت شود .
3- اگر نگران شوم ، وضعیت بهتری خواهم داشت .
4- به این دلیل نگران می شوم که به نگرانی عادت کرده ام .
5- به این علت نگران می شوم که همیشه انتظار وقوع بدترین حالت را دارم .
6- به این علت نگران می شوم که اگر نگران نشوم و بدترین حالت اتفاق بیفتد ، احساس گناه خواهم کرد .
7- با نگران شدن ، سعی می کنم از همه چیز مراقبت کنم .
8- با نگران شدن ، می توانم راه های بهتری برای انجام کارها بیابم .
9- برای این نگران می شوم که بیشتر مراقب خودم باشم .
10- اگر نگران نشوم و بدترین اتفاق بیفتد ، تقصیر من خواهد بود .
11- درباره اتفاقات گذشته نگران می شوم تا از اشتباهاتم درس بگیرم .
12- وقتی نگران هستم ، فکر می کنم زندگی برای دیگران خیلی آسان تر است .
13- نگران می شوم تا کنترل بیشتری روی زندگی خودم داشته باشم .
14- به این علت نگران می شوم که اگر بدترین حالت اتفاق بیفتد ، بتوانم با آن مقابله کنم .
15- نگران می شوم تا از نا امیدی و سرخوردگی اجتناب کنم .
16- وقتی احساس نگرانی می کنم ، با خودم می گویم که هر مساله ای راه حلی دارد .
17- آن قدر به خاطر چیزهای کوچک نگران می شوم که نمی توانم به چیزهای مهمتر فکر کنم .
18- با نگران شدن می توانم جلوی اتفاقات بد را بگیرم .
19- با این که می دانم این فکر درست نیست ، اما احساس می کنم که نگرانی می تواند احتمال وقوع بدترین اتفاقات را کاهش دهد .
20- اگر کمتر نگران شوم ، شانس کمتری برای یافتن بهترین راه حل خواهم داشت .
جملات زیر ، نوع واکنش افراد را در برابر بلاتکلیفی های زندگی ، توضیح می دهند . لطفا برحسب مقیاس 5 درجه ای قبل مشخص کنید که هر عبارت تا چه حدی می تواند شما را توصیف کند .
21- تردید و بلاتکلیفی مانع از آن می شود که من یک نظر قطعی داشته باشم .
22- بلاتکلیفی نشانه بی نظمی فرد است .
23- بلاتکلیفی زندگی را غیرقابل تحمل می کند .
24- خیلی بد ه که در زندگی هیچ جیز قطعی و تضمین شده نیست .
25- اگر ندانم فردا چه پیش خواهد آمد ، ذهنم آرام نمی گیرد .
26- بلا تکلیفی مرا ناراحت ، مضطرب و نگران می کند .
27- رویدادهای پیش بینی نشده ، مرا بسیار ناراحت می کند .
28- اگر کلیه اطلاعاتی را که لازم دارم در اختیار نداشته باشم ، سرخورده و درمانده می شوم .
29- بلاتکلیفی این امکان را به من می دهد که پیامدها را قبل از وقوع پیش بینی کنم و برای مقابله با آنها آماده شوم .
30- فرد باید همیشه گوش به زنگ باشد تا از اتفاقات غیر مترقبه جلوگیری کند .
31- حتی با وجود بهترین برنامه ریزی ، یک رویداد غیرقابل پیش بینی کوچک می تواند همه چیز را خراب کند .
32- همین که موقع عمل کردن می رسد ، بلاتکلیفی مرا فلج می کند .
33- نامطمئن بودن به این معنی است که من عالی نیستم .
34- وقتی بلاتکلیف هستم ، نمی توانم به آینده نگاه کنم .
35- وقتی نامطمئن هستم ، نمی توانم عملکرد خوبی داشته باشم .
36- به نظر می رسد که دیگران ، برخلاف من ، می دانند که زندگی خود را کجا می برند .
37- بلاتکلیفی مرا آسیب پذیر ، ناخرسند و غمگین می کند .
38- همیشه می خواهم بدانم که در اینده چه اتفاقاتی برایم رخ می دهد .
39- از غافلگیر شدن متنفرم .
40- کوچکترین تردیدی مرا از عمل باز می دارد .
41- من باید بتوانم همه چیز را از پیش سازمان دهم و منظم کنم .
42- نامطمئن بودن نشانه فقدان اعتماد به نفس است .
43- فکر می کنم اطمینان دیگران در مورد آینده خودشان درست نیست .
44- بلاتکلیفی مانع از خواب راحت من می شود .
45- من باید از موقعیت های نامطمئن دوری کنم .
46- ابهام ها در زندگی مرا تحت فشار قرار می دهند .
47- نمی توانم درباره آینده ام بلاتکلیف بمانم .
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388