مقیاس مقدار ترس- اقتباسی

مقیاس مقدار ترس- اقتباسی
Fear Quantity Scale . By Geer 1965
در زیر تعدادی شئ ، تجربه و رویداد ارائه شده است . مقدار ترس خود را از هریک بر اساس مقیاس مشخص کنید.
0=هیچ ، 1= خیلی کم ، 2= اندکی ، 3= تا حدودی، 4= زیاد، 5= خیلی زیاد، 6= شدیدا
1- اشیای نوک تیز           6- عنکبوت
2- اجساد مردگان            7- رعد و برق
3- احمق به نظر رسدن    8- بیماری روانی
4- اشتباه کردن              9- سگ های ولگرد
5- آب های عمیق          10- حشرات نیش دار

چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . ابزار دارای میانگین گروه دانشجویی است . از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست. جمع نمرات لازم نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.