مقیاس مقدار ترس- اقتباسی

مقیاس مقدار ترس- اقتباسی
Fear Quantity Scale . By Geer 1965
در زیر تعدادی شئ ، تجربه و رویداد ارائه شده است . مقدار ترس خود را از هریک بر اساس مقیاس مشخص کنید.
0=هیچ ، 1= خیلی کم ، 2= اندکی ، 3= تا حدودی، 4= زیاد، 5= خیلی زیاد، 6= شدیدا
1- اشیای نوک تیز           6- عنکبوت
2- اجساد مردگان            7- رعد و برق
3- احمق به نظر رسدن    8- بیماری روانی
4- اشتباه کردن              9- سگ های ولگرد
5- آب های عمیق          10- حشرات نیش دار

چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . ابزار دارای میانگین گروه دانشجویی است . از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست. جمع نمرات لازم نیست.