پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی
Attitude to Organizational Change Questionnaire
هر یک از سوالات [عبارات] زیر را با دقت بخوانید و از میان 7 گزینه مربوط به هر سوال، گزینه ای را که به نظر شما بهتررین انتخاب می باشد، با گذاشتن علامت ضربدر مشخص فرمایید. سعی کنید فقط یک گزینه را انتخاب بفرمایید.
1= بسیار مخالفم ... 2= نسبتا مخالفم ...3= کمی مخالفم  ... 4= نظری ندارم ... 5= کمی موافقم ... 6= نسبتا موافقم ... 7= بسیار موافقم
1.     به طور کلی تغییر توانایی مرا برای کنترل آن چه در کار رخ می دهد، می کاهد.
2.     به طور معمول در برابر افکار و اندیشه های جدید، مقاومت می کنم.
3.     تغییر را دوست ندارم.
4.     تغییر موجب ناکامی و عجز من می شود.
5.     بیشتر تغییرهای محیط کار، برایم ازار دهنده است.
6.     به طور معمول ، افکار و اندیشه های جدید را با تردید و دو دلی به کار می گیرم.
7.     به طور معمول، تغییر برای سازمان سودمند است.
8.     بیشتر همکارانم از تغییر سود می برند.
9.     رای حمایت از تغییر ، هر آنچه را که ممکن باشد، انجام می دهم.
10.به طور معمول، از افکار و اندیشه های جدید، حمایت می کتنم.
11.دریافته ام که بیشتر تغییرها ، خوشایند هستند.
12.به طور معمول ، از تغییر سود می برم.
13.در انتظار تغییر در کارم هستم.
14.تمایل نسبت به ایتفاده از افکار و اندیشه های جدید دارم.
15.تغییرها موجب ترغیب و برانگیختن من می شوند.
16.غالبا شیوه ها و روش های جدید را برای کارها پیشنهاد می کنم.
17.تغییرها اغلب به من کمک می کنند تا بهتر عمل کنم.
18.افراد دیگر فکر می کنند که من از تغییر حمایت می کنم.
 
ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
سایت روان سنجی :
عنوان لاتین توسط پایگاه روان سنجی به منظور طبقه بندی اختیار شده است.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.