مقیاس تکانشوری بارات

مقیاس تکانشوری بارات 30 ماده

The Barrat Impulsiveness Scale

چقدر تکانشی هستید؟
افراد بر اساس شیوه عمل و تفکر در موقعیت های مختلف تفاوت دارند. مقیاس تکانشوری بارات آزمونی است برای اندازه گیری برخی از شیوه هایی که شما براساس آنها می اندیشید و رفتار می کنید . هر جمله را بخوانید و با استفاده از اعداد زیر ، نظر خود را مشخص کنید . وقت زیادی روی یک جمله صرف نکنید . با سرعت و صادقانه پاسخ دهید .
4= تقریبا همیشه 3= اغلب 2= گهگاه 1= به ندرت /هرگز


1- کارهای خودم را با دقت برنامه ریزی می کنم .
2- من کارها را بدون فکر کردن انجام می دهم
3- من سریع تصمیم می گیرم .
4- آدم بیخیالی هستم .
5- من بی توجه هستم .
6- افکار چالش برانگیزی دارم .
7- مسافرت ها خودم را از قبل برنامه ریزی می کنم .
8- فردی خویشتن دار هستم.
9- به راحتی می توانم روی چیزی تمرکز کنم .
10- به طور منظم پس انداز می کنم .
11- در طول تماشای نمایش یا سخنرانی ها ، دائما وول می خورم .
12- متفکری دقیق هستم .
13- امنیت شغلی برایم اهمیت دارد .
14- بدون فکر کردن حرف می زنم .
15- دوست دارم در مورد مسائل پیچیده فکر کنم .
16- دائما شغل خودم را تغییر می دهم .
17- تکانشی و نسنجیده رفتار می کنم .
18- موقع حل مسائل ذهنی ، زود خسته می شوم .
19- بدون تامل عمل می کنم .
20- همیشه با تفکر عمل می کنم .
21- محل زندگیم را عوض می کنم .
22- بر اساس هوس آنی خرید می کنم .
23- در آن واحد ، فقط به یک مساله می توانم فکر کنم .
24- تفریحات خودم را همواره تغییر می دهم .
25- بیش از درآمدی که دارم ، خرج می کنم .
26- هنگام فکر کردن ، افکار مزاحم دارم .
27- بیشتر به زمان حال علاقه دارم ، تا زمان آینده .
28- در تئاتر یا سخنرانی ها ، آرام و قرار ندارم .
29- معما ها را دوست دارم .
30- آینده نگر هستم . 

ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388