پرسشنامه نگرش سنج مذهبی - براهنی

 

 ردیف
                                 سوالات
کاملا"
موافقم
موافقم
نسبتا"
موافقم 
نظری
ندارم
مخالفم         
1
اگر افرادی که در راس کارهای مهم قرار دارند معتقد به اصول دینی باشند بسیاری از مشکلات اجتماعی حل خواهد شد.
 
 
 
 
 
2
پیروی از قوانین دینی کلید خوشبختی است.
 
 
 
 
 
3
سعادت آدمی فقط از طریق پیشرفت علم فراهم می گرددودین مانع پیشرفت علم است.
 
 
 
 
 
4
سرنوشت آدمی به دست خداوند تعیین می گرددوکوشش وتلاش  به کلی بی فایده است.
 
 
 
 
 
5
خوشبختی معنوی به خوشبختی مادی بستگی دارد ووقتی فرد از نظر مادی موفق می شود سعادت او تکمیل است.
 
 
 
 
 
6
سستی ایمان واعتقادات دینی سرچشمه فساد اخلاقی است.
 
 
 
 
 
7
دین حقایق زندگی را بیان می کند و بهترین راهنمای فرد در زندگی است.
 
 
 
 
 
8
استفاده از سرگرمیهایی مانند سینما وتئاتر وغیره تضادی با اعتقادات ندارد.
 
 
 
 
 
9
خداوند وجود ندارد وساخته وپرداخته فکر بشر است .
 
 
 
 
 
10
جن وپری موجودات خیالی هستند ودلیلی ندارد که در ضمن معتقد بودند به خداوند به آنها هم معتقد باشیم.
 
 
 
 
 
11
همه چیز در این دنیا پاداش داده می شود ودنیای دیگری وجود ندارد .
 
 
 
 
 
12
لزومی ندارد که در ضمن اعتقاد به خداوند،به زندگی پس از مرگ هم معتقد باشیم .
 
 
 
 
 
13
داستانهایی که در کتب دینی آمده اند دور از ذهن هستند وبا عقل قابل قبول نیستند.
 
 
 
 
 
14
علاوه بر رفاه مادی،وجوداعتقادات دینی برای سعادت انسان لازم است.
 
 
 
 
 
15
انسان در تعیین سرنوشت خود کاملا" آزاد است وخداوند در تعیین آن دخالتی ندارد.
 
 
 
 
 
16
اعتقاد به اصول و قوانین دینی لازم است ولی باید آنها را با محیط اجتماعی تطبیق داد.
 
 
 
 
 
17
با توجه به این نکته که پیشرفت روز افزون علم ودانش هنوز،بشر قادر نیست حتی یک سلول زنده را به وجود آورد،باید به وجود یک خالق وخداوند معتقد بود.
 
 
 
 
 
18
مبانی اساسی دین،در هر عصری صادق است ولی جزئیات اعمال ووظایف دینی باید با شرایط عصر تغییر کند.
 
 
 
 
 
19
دین یک امر فردیست وارتباطی با مسایل اجتماعی ندارد.
 
 
 
 
 
20
من به خداوند ایمان دارم ولی فکر می کنم که بهشت دوزخی وجود ندارد .
 
 
 
 
 
21
تعلیمات دینی باید در مدارس و دانشگاهها اجباری شود.
 
 
 
 
 
22
اگر فرد پشتکارداشته باشد واز هوش کافی برخوردار باشد بدون اعتقاد به دین هم خوشبخت خواهد شد.
 
 
 
 
 
23
برای دفاع از اعتقادات دینی باید همه چیز،حتی جان خود را فدا کرد.
 
 
 
 
 
24
در حوادث زندگی همه چیز طبق اصول علمی اتفاق می افتد که علت بعضی از آنها معلوم وعلت بعضی دیگر با پیشرفت علم معلوم خواهد شد.
 
 
 
 
 
25
بعضی از قوانین دینی قابل اجرا در اجتماع نیستند.
 
 
 
 
 
براهنی ، گلریز . 1353 . این تست توسط خانم فاطمه بیدی در اختیار پایگاه قرار داده شده است.