مقیاس اعتقادات نوع دوستی - مقیاس سوم

مقیاس اعتقادات نوع دوستی - مقیاس سوم
Beliefs Altruism Scale
برای هر یک از آیتم [ مورد] های زیر ( که در مقیاس قبل آن را رتبه بندی کردید) لطفا درجه اعتقادی که باید به هریک داشته باشید چ.ن شما مسیحی هستید را مشخص نمایید. یعنی تاچه میزان شما خود را متعهد به انجام هرکدام از موارد زیر به عنوان کارکرد ایمان تان می دانید ؟
[ عباراتی در زیر آمده است ، لطفا بر مبنای این که به عنوان یک مسیحی، چه مقدار باید آن ها را اعتقاد داشته باشید و یا خود را به آن متعهد می دانید ، پاسخ دهید . میزان موافقت خود را با مقیاس زیر مشخص کنید :
کاملا موافق، موافق، بی طرف، مخالف، کاملا مخالف ]
1. من باید تلاش کنم با افراد غمگین، تنها، آشفته و مانند این ها درباره مشکلاتشان صحبت کنم.
2. من باید دوستانه و دلسوزانه با غریبه ها رفتار کنم.
3. من باید فعالانه برای بخشیدن افرادی که مرا عصبانی می کنند یا می رنجانند، کار کنم.
4. من نباید به دیگران انتقاد کنم.
5. من نباید آگاهانه باعث شوم که دیگران نگران، عصبانی یا شرمسار شوند.
6. من باید پول ، لباس و یا غذا به نیازمندان بدهم.
7. من نباید از محل هایی که گمان می کنم با کسی غیر منصفانه رفتار می شود،رو گردان شده یا از آن چشم پوشی کنم.
8. من نباید از افرادی که آشکارا نمی دانم نیازمند و یا بی خانمان هستند، دوری کنم.
9. من تلاش کنم با افراد ناشناسی که ناتوانی های عاطفی یا فیزیکی دارند، صحبت و تعامل برقرار کنم.
10. من باید با افراد ناشناسی که علائم بیماری روحی نشان می دهند، صحبت و پیشنهاد کمک می کنم.
11. من نباید از افرادی که گمان می کنم احتمالا مرتکب اعمال جنایی یا غیر اخلاقی شده اند، دوری کنم.
12. من باید فعالانه کاری کنم که افراد مخالف با خودم را درک کنم و آن ها را دوست بدارم.
13. من باید سعی کنم روش هایی پیدا کنم که با افراد سختگیر و رنجش آور را مهربان باشم و آن ها را درک کنم.
14. من باید فعالانه کاری کنم تا افرادی را که با من غیر منصفانه رفتار می کنند یا از من سوء استفاده می کنند، ببخشم.
15. من باید برای گوش کردن به نیازهای دیگران، حتی کسانی که نمی شناسم، وقت بگذارم.
16. من باید سعی کنم گروه های فرهنگی یا نژادی متفاوت را ملاقات کرده و بشناسم.
17. من نباید آگاهانه باعث صدمه دیدن فیزیکی دیگران شوم.

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384
نظر پایگاه روان سنجی :
عنوان لاتین توسط این پایگاه و جهت طبقه بندی انتخاب شده است .
عبارات داخل [ ] پیشنهاد پایگاه روان سنجی است.
پرسشنامه ، یکی از 11 مقیاس مربوط به آیین مسحیت است . این مقیاس به بعد افقی نگرش دین دار مسیحی در زمینه گفتار/ کردار توجه دارد .
مقیاس فاقد گزارش روایی و پایایی است اما درصد پاسخگویی به هر گزینه را دارد . بدیهی است که بومی ایران و فرهنگ ایران نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.