مقیاس باورها در مورد رابطه شخصی با خدا – مقیاس چهارم

مقیاس باورها در مورد رابطه شخصی با خدا – مقیاس چهارم
Beliefs about the Relationship with God
برای هر یک از آیتم [ مورد] های زیر ( که در مقیاس قبل آن را رتبه بندی کردید) لطفا درجه اعتقادی که باید به هریک داشته باشید چون شما مسیحی هستید را مشخص نمایید. یعنی تاچه میزان شما خود را متعهد به انجام هرکدام از موارد زیر به عنوان کارکرد ایمان تان می دانید ؟
[ عباراتی در زیر آمده است ، لطفا بر مبنای این که به عنوان یک مسیحی، چه مقدار باید آن ها را اعتقاد داشته باشید و یا خود را به آن متعهد می دانید ، پاسخ دهید . میزان موافقت خود را با مقیاس زیر مشخص کنید :
کاملا موافق، موافق، بی طرف، مخالف، کاملا مخالف ]
1. من باید در ایمانم با دیگران که مسیحی نیستند، سهیم شوم.
2. من بادی بیشتر وقتم را در گروه مسیحیان دیگر صرف کنم.
3. من باید دوستان یا آشنایانم را برای دیدن کلیسایم دعوت کنم.
4. من باید برای چیزهای خوب در زندگیم، خدا را شکر کنم.
5. من باید به طور منظم عبادت کنم.
6. من بید در مسائل مهم زندگیم هدایت الهی را جستجو کنم [ از خداوند راهنمایی بخواهم].
7. من باید انجیل را به طور منظم قرائت کنم.
8. من باید به طور مرتب در کلیسا حضور پیدا کنم.
9. من باید برای افرادی که از نظر عاطفی نیاز به کمک دارند، دعا کنم.
10. من باید برای گروه ها یا سازمان هایی که عضو آن ها هستم ( مانند کلیسایم، کشورمو مثل اینها) دعا کنم .
11. من باید برای مردمی که می دانم مسیحی نیستند دعا کنم.
12. من باید در گروه های انجیل خوانی شرکت کنم.
13. من باید داوطلبانه برای کمک به فعالیتهای کلیسا وقت بگذارم.

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384
نظر پایگاه روان سنجی :
عنوان لاتین توسط این پایگاه و جهت طبقه بندی انتخاب شده است .
عبارات داخل [ ] پیشنهاد پایگاه روان سنجی است.
پرسشنامه ، یکی از 11 مقیاس مربوط به آیین مسحیت است . این مقیاس به بعد عمودی نگرش دین دار مسیحی در زمینه ارتباط با خداوند است .
مقیاس فاقد گزارش روایی و پایایی است اما درصد پاسخگویی به هر گزینه را دارد . بدیهی است که بومی ایران و فرهنگ ایران نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.