مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر

مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر
والتر دبلیو. هودسون
Child’s Attitude toward Father Scale (CAFS)
توجه : این پرسشنامه برای کودکان کمتر از 12 سال توصیه نشده است .
این پرسشنامه برای اندازه گیری میزان رضایت شما از رابطه با پدرتان تهیه شده است. لطفا با مشخص کردن یکی از اعداد زیر در کنار هر عبارت ، به آن پاسخ دهید .
1=هیچوقت
2= خیلی بندرت
3= کمی از اوقات
4=بعضی اوقات
5= خیلی از اوقات
6= اکثر اوقات
7= همیشه
1)     پدرم مرا عصبانی می کند.
1
2
3
4
5
6
7
2)     من با پدرم خوب کنار می آیم .
1
2
3
4
5
6
7
3)     احساس می کنم واقعا می توانم به پدرم اعتماد کنم .
1
2
3
4
5
6
7
4)     از پدرم خوشم نمی آید .
1
2
3
4
5
6
7
5)     رفتار پدرم مرا ناراحت و دستپاچه می کند .
1
2
3
4
5
6
7
6)     انتظارات پدرم بیش از اندازه است .
1
2
3
4
5
6
7
7)     کاش کس دیگری پدرم بود .
1
2
3
4
5
6
7
8)     واقعا از وجود پدرم لذت می برم .
1
2
3
4
5
6
7
9)     پدرم مرا بیش از اندازه محدود می کند .
1
2
3
4
5
6
7
10)پدرم در فعالیت های من دخالت می کند .
1
2
3
4
5
6
7
11)من پدرم را آزرده می کنم .
1
2
3
4
5
6
7
12)فکر می کنم پدرم آدم فوق العاده ای است .
1
2
3
4
5
6
7
13)از پدرم متنفرم
1
2
3
4
5
6
7
14)پدرم خیلی با من مدارا می کند .
1
2
3
4
5
6
7
15)من واقعا پدرم را دوست دارم .
1
2
3
4
5
6
7
16)دوست دارم با پدرم باشم .
1
2
3
4
5
6
7
17)احساس می کنم پدرم را دوست ندارم .
1
2
3
4
5
6
7
18)پدرم خیلی اذیت می کند .
1
2
3
4
5
6
7
19)از دست پدرم خیلی عصبانی هستم .
1
2
3
4
5
6
7
20)احساس می کنم دلم می خواهد به پدرم حمله کنم.
1
2
3
4
5
6
7
21)به پدرم افتخار می کنم .
1
2
3
4
5
6
7
22)کاش پدرم بیش از این شبیه به سایر کسانی بود که می شناسم.
1
2
3
4
5
6
7
23)پدرم مرا درک نمی کند .
1
2
3
4
5
6
7
24)من واقعا نمی توانم به پدرم تکیه کنم .
1
2
3
4
5
6
7
25)پدرم باعث شرم من است .
1
2
3
4
5
6
7
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387