مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر

مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر
والتر دبلیو. هودسون
Child’s Attitude toward Father Scale (CAFS)
توجه : این پرسشنامه برای کودکان کمتر از 12 سال توصیه نشده است .
این پرسشنامه برای اندازه گیری میزان رضایت شما از رابطه با پدرتان تهیه شده است. لطفا با مشخص کردن یکی از اعداد زیر در کنار هر عبارت ، به آن پاسخ دهید .
1=هیچوقت
2= خیلی بندرت
3= کمی از اوقات
4=بعضی اوقات
5= خیلی از اوقات
6= اکثر اوقات
7= همیشه
1)     پدرم مرا عصبانی می کند.
1
2
3
4
5
6
7
2)     من با پدرم خوب کنار می آیم .
1
2
3
4
5
6
7
3)     احساس می کنم واقعا می توانم به پدرم اعتماد کنم .
1
2
3
4
5
6
7
4)     از پدرم خوشم نمی آید .
1
2
3
4
5
6
7
5)     رفتار پدرم مرا ناراحت و دستپاچه می کند .
1
2
3
4
5
6
7
6)     انتظارات پدرم بیش از اندازه است .
1
2
3
4
5
6
7
7)     کاش کس دیگری پدرم بود .
1
2
3
4
5
6
7
8)     واقعا از وجود پدرم لذت می برم .
1
2
3
4
5
6
7
9)     پدرم مرا بیش از اندازه محدود می کند .
1
2
3
4
5
6
7
10)پدرم در فعالیت های من دخالت می کند .
1
2
3
4
5
6
7
11)من پدرم را آزرده می کنم .
1
2
3
4
5
6
7
12)فکر می کنم پدرم آدم فوق العاده ای است .
1
2
3
4
5
6
7
13)از پدرم متنفرم
1
2
3
4
5
6
7
14)پدرم خیلی با من مدارا می کند .
1
2
3
4
5
6
7
15)من واقعا پدرم را دوست دارم .
1
2
3
4
5
6
7
16)دوست دارم با پدرم باشم .
1
2
3
4
5
6
7
17)احساس می کنم پدرم را دوست ندارم .
1
2
3
4
5
6
7
18)پدرم خیلی اذیت می کند .
1
2
3
4
5
6
7
19)از دست پدرم خیلی عصبانی هستم .
1
2
3
4
5
6
7
20)احساس می کنم دلم می خواهد به پدرم حمله کنم.
1
2
3
4
5
6
7
21)به پدرم افتخار می کنم .
1
2
3
4
5
6
7
22)کاش پدرم بیش از این شبیه به سایر کسانی بود که می شناسم.
1
2
3
4
5
6
7
23)پدرم مرا درک نمی کند .
1
2
3
4
5
6
7
24)من واقعا نمی توانم به پدرم تکیه کنم .
1
2
3
4
5
6
7
25)پدرم باعث شرم من است .
1
2
3
4
5
6
7
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.