مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر

مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر
والتر دبلیو. هودسون
Child’s Attitude toward Mother Scale (CAMS)
توجه : این پرسشنامه برای کودکان کمتر از 12 سال توصیه نشده است .
این پرسشنامه برای اندازه گیری میزان رضایت شما از رابطه با مادرتان تهیه شده است. لطفا با مشخص کردن یکی از اعداد زیر در کنار هر عبارت ، به آن پاسخ دهید .
1=هیچوقت
2= خیلی بندرت
3= کمی از اوقات
4=بعضی اوقات
5= خیلی از اوقات
6= اکثر اوقات
7= همیشه
1)     مادرم مرا عصبانی می کند.
1
2
3
4
5
6
7
2)     من با مادرم خوب کنار می آیم .
1
2
3
4
5
6
7
3)     احساس می کنم واقعا می توانم به مادرم اعتماد کنم .
1
2
3
4
5
6
7
4)     از مادرم خوشم نمی آید .
1
2
3
4
5
6
7
5)     رفتار مادرم مرا ناراحت و دستپاچه می کند .
1
2
3
4
5
6
7
6)     انتظارات مادرم بیش از اندازه است .
1
2
3
4
5
6
7
7)     کاش کس دیگری مادرم بود .
1
2
3
4
5
6
7
8)     واقعا از وجود مادرم لذت می برم .
1
2
3
4
5
6
7
9)     مادرم مرا بیش از اندازه محدود می کند .
1
2
3
4
5
6
7
10)مادرم در فعالیت های من دخالت می کند .
1
2
3
4
5
6
7
11)من مادرم را آزرده می کنم .
1
2
3
4
5
6
7
12)فکر می کنم مادرم آدم فوق العاده ای است .
1
2
3
4
5
6
7
13)از مادرم متنفرم
1
2
3
4
5
6
7
14)مادرم خیلی با من مدارا می کند .
1
2
3
4
5
6
7
15)من واقعا مادرم را دوست دارم .
1
2
3
4
5
6
7
16)دوست دارم با مادرم باشم .
1
2
3
4
5
6
7
17)احساس می کنم مادرم را دوست ندارم .
1
2
3
4
5
6
7
18)مادرم خیلی اذیت می کند .
1
2
3
4
5
6
7
19)از دست مادرم خیلی عصبانی هستم .
1
2
3
4
5
6
7
20)احساس می کنم دلم می خواهد به مادرم حمله کنم.
1
2
3
4
5
6
7
21)به مادرم افتخار می کنم .
1
2
3
4
5
6
7
22)کاش مادرم بیش از این شبیه به سایر کسانی بود که می شناسم.
1
2
3
4
5
6
7
23)مادرم مرا درک نمی کند .
1
2
3
4
5
6
7
24)من واقعا نمی توانم به مادرم تکیه کنم .
1
2
3
4
5
6
7
25)مادرم باعث شرم من است .
1
2
3
4
5
6
7
 ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.