مقیاس نیاز به شناخت

مقیاس نیاز به شناخت
Cognitive Needs Scale. By Cacioppo & Petty 1982‚1984
هر یک از گویه های آزمون زیر را با انتخاب یک عدد از مقیاس زیر و نوشتن آن بعد از گویه انجام دهید.
4+
3+
2+
1+
0
1-
2-
3-
4-
موافقت
بسیار شدید
 
 
 
نه موافق
نه مخالف
 
 
 
مخالفت
بسیار شدید
1-     من معمولا وسوسه می شوم که در مورد یک تکلیف بیش از حداقل مورد نیاز دقت و اندیشه به خرج دهم.
2-     یادگیری راه های تازه اندیشیدن خیلی مرا به هیجان نمی آورد.
3-     من بیشتر ترجیح می دهم بگذارم کارها اتفاق افتند تا این که سعی کنم بفهمم چرا اتفاق می افتاده اند.
4-     من از فرصت هایی که برای کشف نقاط قوت وضعف استدلال خودم پیش می آید استقبال می کنم.
5-     فکر کردن برای من تفریح به شمار نمی آید.
6-     من ترجیح می دهم که زندگیم سرشار از معماهایی باشد که بایستی آن ها را حل کنم.
7-     صرفا دانستن پاسخ به یک سوال و نه درک دلایل آن پاسخ برایم کافی است.
8-     من از فکر کردن درباره یک مساله، حتی هنگامی هم که نتایج تفکر من هیچ تاثیری بر پیامدهای آن مساله نداشته باشد، لذت می برم .
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : گویه ها بخشی از یک ابزار است . ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . گویه پنجم دو پهلو است . از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.