مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر
موری ای. اشتراوس
سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده
Conflict Tactics Scales. Parents (CTSP)
در اینجا فهرست رفتاری آمده است که شما و برادر یا خواهرتان احتمالا در هنگام بروز تعارض انجام داده اید . لطفا با در نظر گرفتن تمام اختلافات، بگویید در سال گذشته و در هر شرایطی تا چه حد دست به این رفتار زده اید . پاسخ خود را با توجه به مقیاس زیر برای خودتان؛ هم چنین برای برادر و خواهرتان مشخص کنید .
0= هرگز
1= یک بار در سال
2= دو یا سه بار
3= اغلب، اما کمتر از یک بار در ماه
4= حدودا ماهی یکبار
5= بیش از ماهی یک بار
 
پدرم
 
مادرم
A.     سعی کرد مشکل را نسبتا به آرامی مورد بحث قرار دهد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
B.     مشکل را به ارامی مورد بحث قرار داد .
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
C.     اطلاعاتی برای تقویت یا تحکیم موضع خود ارائه کرد .
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
D.     برای کمک به حل مشکل، شخص دیگری را وارد رابطه کرد . یا چنین تلاشی شد .
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
E.      بدون فریاد کردن بحث داغی راه انداخت.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
F.      فریاد زد و تحقیر کرد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
G.     با اخم از صحبت اجتناب کردم .
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
H.     از اتاق خارج شد .
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
I.       چیزی به سوی طرف مقابل پرت کرد و یا چیزی را خرد کرد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
J.       تهدید به زدن یا پرت کردن چیزی به سوی طرف مقابل کرد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
K.     چیزی به سوی طرف مقابل پرت کرد .
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
L.      طرف مقابل را هل داد ، یقه اش را گرفت .
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
M.    طرف مقابل را زدیا سعی کردم بزند، اما نه با استفاده از ابزار .
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
N.     طرف مقابل را با شئ سختی زد یا سعی کرد بزند .
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
O.    تهدید به بهم زدن ازدواج با توسل به جدایی یا طلاق کرد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
P.      ...............................................خودتان اضافه کنید
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.