مقیاس عوامل فقیر - مقیاس هشتم

مقیاس عوامل فقیر - مقیاس هشتم
Causes of poverty – scale
لطفا هر یک از عبارات زیر را که در این مقیاس آمده، رتبه یندی کنید.
1. یک دولت فدرال که به گرفتاری نیازمندان حساس نیست.
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

2. عدم تلاش و تنبلی فقرا
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

3. متولد شدن با ضریب هوشی پایین
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

4. وجود بی قیدی اخلاقی در بین فقرا
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

5. اخذ امتیازات توسط پروتمندان
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

6. میراث بردن ثروت از خویشاوندان
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

7. قضاوت نادرست و تبعیض در پرداخت مزد
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

8. نداشتن حق " ارتباطات" برای کمک گرفتن در کاریابی
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

9. ناتوانی صنعت جهت ایجاد شغل
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

10. تلاش نکردن در جهت خود شکوفایی
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

11. عدم صرفه جویی و مدیریت مناسب پول
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

12. فقدان انگیزه برای ایجاد رفاه
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

13. اجبار در ورود به مدارس بد
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

14. اعتیاد به الکل و مواد مخدر
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

15. فقیر متولد شدن
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

16. انواع مشاغلی که فقرا می توانند داشته باشند، اغلب مزد پایینی دارد. [ مزد پایین در اغلب مشاغل فقرا].
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

17. پیش داوری و تبعیض در ترفیع و دستمزدها
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

18. فروپاشی خانواده هسته ای
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.


استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384
نظر پایگاه روان سنجی :
مطالب داخل [ ] از این پایگاه است.
عنوان لاتین توسط این پایگاه و جهت طبقه بندی انتخاب شده است .
پرسشنامه ، یکی از 11 مقیاس مربوط به آیین مسحیت است . این مقیاس به بعد افقی نگرش دین دار مسیحی در زمینه گفتار/ کردار توجه دارد .
مقیاس فاقد گزارش روایی و پایایی است اما درصد پاسخگویی به هر گزینه را دارد . بدیهی است که بومی ایران و فرهنگ ایران نیست.
عبارات نیازمند ویرایش هستند.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.