پرسشنامه تمایز یافتگی خود

پرسشنامه تمایز یافتگی خود
اسکورن ، ئی.ای . و دندی،ای.کی  . ترجمه پرستو اسکیان
Differentiation of Self Inventory (DSI)
این سوالات مربوط به افکار و احساسات شما درباره خودتان و ارتباط شما با دیگران است . لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که چقدر یک عبارت به طور کلی در مورد شما صحیح است . بر اساس مقیاس زیر دور شماره یا گزینه مرتبط دایره بکشید. اگر معتقدید که یک عبارت به شما مربوط نمی شود ، (مثلا یک یا هردو والدین شما فوت شده اند) لطفا به آن عبارت بر طبق بهترین حدستان درباره افکار و احساساتی که در آن وضعیت خواهید داشت ، پاسخ دهید .
 کاملا در مورد من صحیح است =  6-5-4-3-2-1= ابدا در مورد من صحیح نیست .
 
6
5
4
3
2
1
1)     نظر مردم درباره من این است که بیش از حد عاطفی هستم .
6
5
4
3
2
1
2)     ابراز احساسات به افرادی که برایم اهمیت دارند دشوار است . 
6
5
4
3
2
1
3)     غالبا از بروز احساساتم به خانواده ام خودداری می کنم .  
6
5
4
3
2
1
4)     من حتی تحت شرایط استرس زا ، آرام می مانم .
6
5
4
3
2
1
5)     معمولا برای برای شروع یک کار یا وظیفه بزرگ به تشویق زیادی از جانب دیگران نیاز دارم .
6
5
4
3
2
1
6)     اگر کسی که به من نزدیک است ، مرا از خودش ناامید کند ، مدتی از او کناره می گیرم .
6
5
4
3
2
1
7)     هر اتفاقی که در زندگیم بیفتد ، معنای این که "چه کسی هستم" را از دست نمی دهم .
6
5
4
3
2
1
8)     می خواهم مطابق انتظاراتی که والدینم از من دارند، رفتار کنم.
6
5
4
3
2
1
9)     کاش این قدر عاطفی(احساساتی) نبودم .
6
5
4
3
2
1
10)معمولا برای خوشحال کردن دیگران رفتارم را به آسانی تغییر می دهم.
6
5
4
3
2
1
11)دوستانم تحمل این که در مورد بعضی چیزها احساسات واقعی خود را برایشان بیان کنم ، ندارند .
6
5
4
3
2
1
12)وقتی یکی از دوستانم از من انتقاد می کند، چند روز رنجیده خاطر می شوم.
6
5
4
3
2
1
13)گاهی احساساتم وضع مرا بهم می زند و تفکراتم دچار مشکل می شود .
6
5
4
3
2
1
14)هنگام بحث با هر شخصی می توانم افکارم را درباره موضوع مورد بحث از احساساتم نسبت به آن شخص جدا کنم .
6
5
4
3
2
1
15)غالبا وقتی اشخاص به من خیلی نزدیک می شوند،احساس ناراحتی می کنم.
6
5
4
3
2
1
16)احساس می کنم حقیقتا به تایید تمام اشخاص زندگیم نیازمندم .
6
5
4
3
2
1
17)گاهی می بینم که احساساتم دائم در نوسان است .
6
5
4
3
2
1
18)به خاطر چیزهایی که نمی توانم آن ها را تغییر دهم ، آشفته می شوم .
6
5
4
3
2
1
19)نگرانم که مبادا استقلال خود را در روابط صمیمانه از دست بدهم .
6
5
4
3
2
1
20)بیش از حد نسبت به انتقاد حساسم .
6
5
4
3
2
1
21)سعی می کنم مطابق انتظارات والدینم زندگی کنم .
6
5
4
3
2
1
22)من نسبتا خودم را قبول دارم .
6
5
4
3
2
1
23)غالبا احساس می کنم دوستانم بیش از اندازه از من توقع دارند .
6
5
4
3
2
1
24)اغلب به خاطر خوشحال کردن دیگران با آن ها موافقت می کنم .
6
5
4
3
2
1
25)اگر با دوستم بحثی داشته باشم ، تمام طول روز به آن فکر می کنم.
6
5
4
3
2
1
26)حتی اگر فشار دیگران باشم، می توانم به آن ها "نه" بگویم .
6
5
4
3
2
1
27)وقتی روابطم با یک نفر خیلی شدید می شود، احساس می کنم باید از آن بگریزم .
6
5
4
3
2
1
28)هنوز جرِ و بحث با والدین و خواهر و برادر(هایم) به من احساس بدی می دهد.
6
5
4
3
2
1
29)اگر کسی از دست من آزرده شود، نمی توانم به آسانی از کنارآن بگذرم.
6
5
4
3
2
1
30)وقتی کاری انجام می دهم که فکر می کنم درست است، کمتر نگران تایید دیگران هستم.
6
5
4
3
2
1
31)برای کسب حمایت عاطفی هرگز فکر رو آوردن به اعضای خانواده ام را نمی کنم.
6
5
4
3
2
1
32)غالبا وقتی دیگران برای کمک در تصمیم گیری در کنارم نباشند، احساس نا امنی می کنم .
6
5
4
3
2
1
33)خیلی نگران آزرده شدن توسط دیگران هستم .
6
5
4
3
2
1
34)اعتماد به نفس من خیلی به نظر دیگران بستگی دارد .
6
5
4
3
2
1
35)وقتی با دوستانم هستم، احساس خفگی می کنم .
6
5
4
3
2
1
36)هنگام تصمیم گیری، کمتر نگران نظر دیگران هستم .
6
5
4
3
2
1
37)غالبا مطمئن نیستم چه اثری روی دیگران داشته ام .
6
5
4
3
2
1
38)وقتی کاری خراب می شود، معمولا صحبت درباره آن وضع را بد تر می کند .
6
5
4
3
2
1
39)همه چیز روی من بیش از دیگران اثر می گذارد .
6
5
4
3
2
1
40)معمولا صرف نظر از حرف دیگران کاری را می کنم که فکر می کنم درست است.
6
5
4
3
2
1
41)اگر دوستانم فضایی را که نیازدارم به من بدهند، روابط ما بهتر خواهد شد .
6
5
4
3
2
1
42)غالبا در شرایط استرس ، تعادل خود را حفظ می کنم .
6
5
4
3
2
1
43)گاهی بعد از بحث با دوستانم می خواهم استفراغ کنم .
6
5
4
3
2
1
44)احساس می کنم مهم است قبل از تصمیم گرفتن ، عقاید والدینم را بشنوم.
6
5
4
3
2
1
45)نگران بیمار شدن، صدمه دیدن یا آشفته شدن نزدیکان خود هستم .
6
5
4
3
2
1
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.