پرسشنامه تمایز یافتگی خود

پرسشنامه تمایز یافتگی خود
اسکورن ، ئی.ای . و دندی،ای.کی  . ترجمه پرستو اسکیان
Differentiation of Self Inventory (DSI)
این سوالات مربوط به افکار و احساسات شما درباره خودتان و ارتباط شما با دیگران است . لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که چقدر یک عبارت به طور کلی در مورد شما صحیح است . بر اساس مقیاس زیر دور شماره یا گزینه مرتبط دایره بکشید. اگر معتقدید که یک عبارت به شما مربوط نمی شود ، (مثلا یک یا هردو والدین شما فوت شده اند) لطفا به آن عبارت بر طبق بهترین حدستان درباره افکار و احساساتی که در آن وضعیت خواهید داشت ، پاسخ دهید .
 کاملا در مورد من صحیح است =  6-5-4-3-2-1= ابدا در مورد من صحیح نیست .
 
6
5
4
3
2
1
1)     نظر مردم درباره من این است که بیش از حد عاطفی هستم .
6
5
4
3
2
1
2)     ابراز احساسات به افرادی که برایم اهمیت دارند دشوار است . 
6
5
4
3
2
1
3)     غالبا از بروز احساساتم به خانواده ام خودداری می کنم .  
6
5
4
3
2
1
4)     من حتی تحت شرایط استرس زا ، آرام می مانم .
6
5
4
3
2
1
5)     معمولا برای برای شروع یک کار یا وظیفه بزرگ به تشویق زیادی از جانب دیگران نیاز دارم .
6
5
4
3
2
1
6)     اگر کسی که به من نزدیک است ، مرا از خودش ناامید کند ، مدتی از او کناره می گیرم .
6
5
4
3
2
1
7)     هر اتفاقی که در زندگیم بیفتد ، معنای این که "چه کسی هستم" را از دست نمی دهم .
6
5
4
3
2
1
8)     می خواهم مطابق انتظاراتی که والدینم از من دارند، رفتار کنم.
6
5
4
3
2
1
9)     کاش این قدر عاطفی(احساساتی) نبودم .
6
5
4
3
2
1
10)معمولا برای خوشحال کردن دیگران رفتارم را به آسانی تغییر می دهم.
6
5
4
3
2
1
11)دوستانم تحمل این که در مورد بعضی چیزها احساسات واقعی خود را برایشان بیان کنم ، ندارند .
6
5
4
3
2
1
12)وقتی یکی از دوستانم از من انتقاد می کند، چند روز رنجیده خاطر می شوم.
6
5
4
3
2
1
13)گاهی احساساتم وضع مرا بهم می زند و تفکراتم دچار مشکل می شود .
6
5
4
3
2
1
14)هنگام بحث با هر شخصی می توانم افکارم را درباره موضوع مورد بحث از احساساتم نسبت به آن شخص جدا کنم .
6
5
4
3
2
1
15)غالبا وقتی اشخاص به من خیلی نزدیک می شوند،احساس ناراحتی می کنم.
6
5
4
3
2
1
16)احساس می کنم حقیقتا به تایید تمام اشخاص زندگیم نیازمندم .
6
5
4
3
2
1
17)گاهی می بینم که احساساتم دائم در نوسان است .
6
5
4
3
2
1
18)به خاطر چیزهایی که نمی توانم آن ها را تغییر دهم ، آشفته می شوم .
6
5
4
3
2
1
19)نگرانم که مبادا استقلال خود را در روابط صمیمانه از دست بدهم .
6
5
4
3
2
1
20)بیش از حد نسبت به انتقاد حساسم .
6
5
4
3
2
1
21)سعی می کنم مطابق انتظارات والدینم زندگی کنم .
6
5
4
3
2
1
22)من نسبتا خودم را قبول دارم .
6
5
4
3
2
1
23)غالبا احساس می کنم دوستانم بیش از اندازه از من توقع دارند .
6
5
4
3
2
1
24)اغلب به خاطر خوشحال کردن دیگران با آن ها موافقت می کنم .
6
5
4
3
2
1
25)اگر با دوستم بحثی داشته باشم ، تمام طول روز به آن فکر می کنم.
6
5
4
3
2
1
26)حتی اگر فشار دیگران باشم، می توانم به آن ها "نه" بگویم .
6
5
4
3
2
1
27)وقتی روابطم با یک نفر خیلی شدید می شود، احساس می کنم باید از آن بگریزم .
6
5
4
3
2
1
28)هنوز جرِ و بحث با والدین و خواهر و برادر(هایم) به من احساس بدی می دهد.
6
5
4
3
2
1
29)اگر کسی از دست من آزرده شود، نمی توانم به آسانی از کنارآن بگذرم.
6
5
4
3
2
1
30)وقتی کاری انجام می دهم که فکر می کنم درست است، کمتر نگران تایید دیگران هستم.
6
5
4
3
2
1
31)برای کسب حمایت عاطفی هرگز فکر رو آوردن به اعضای خانواده ام را نمی کنم.
6
5
4
3
2
1
32)غالبا وقتی دیگران برای کمک در تصمیم گیری در کنارم نباشند، احساس نا امنی می کنم .
6
5
4
3
2
1
33)خیلی نگران آزرده شدن توسط دیگران هستم .
6
5
4
3
2
1
34)اعتماد به نفس من خیلی به نظر دیگران بستگی دارد .
6
5
4
3
2
1
35)وقتی با دوستانم هستم، احساس خفگی می کنم .
6
5
4
3
2
1
36)هنگام تصمیم گیری، کمتر نگران نظر دیگران هستم .
6
5
4
3
2
1
37)غالبا مطمئن نیستم چه اثری روی دیگران داشته ام .
6
5
4
3
2
1
38)وقتی کاری خراب می شود، معمولا صحبت درباره آن وضع را بد تر می کند .
6
5
4
3
2
1
39)همه چیز روی من بیش از دیگران اثر می گذارد .
6
5
4
3
2
1
40)معمولا صرف نظر از حرف دیگران کاری را می کنم که فکر می کنم درست است.
6
5
4
3
2
1
41)اگر دوستانم فضایی را که نیازدارم به من بدهند، روابط ما بهتر خواهد شد .
6
5
4
3
2
1
42)غالبا در شرایط استرس ، تعادل خود را حفظ می کنم .
6
5
4
3
2
1
43)گاهی بعد از بحث با دوستانم می خواهم استفراغ کنم .
6
5
4
3
2
1
44)احساس می کنم مهم است قبل از تصمیم گرفتن ، عقاید والدینم را بشنوم.
6
5
4
3
2
1
45)نگران بیمار شدن، صدمه دیدن یا آشفته شدن نزدیکان خود هستم .
6
5
4
3
2
1
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387