پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت

    پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت  

نگارش یافته توسط ز.انصاری   

22 فروردين 1388 ساعت 07:09

پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت1

هدف: با استفاده از اين پرسشنامه، انگيزه افراد براي اداره يك سازمان بزرگ و پيچيده مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

نحوه تكميل: هر يك از عبارات داراي هفت گزينه است كه از قوي تا ضعيف درجه بندي گرديده است. اين پرسشنامه مبتني بر هفت بعد مديريت مشخص شده است. براي هر عبارت، دور عددي كه شدت انگيزه شما را بهتر نشان مي دهد، دايره بكشيد.

عبارات

    قوي                    ضعيف

1.من تمايل دارم تا روابط مثبتي با مافوق هاي خود ايجاد نمايم.

7    6    5   4    3   2    1

2.من تمايل دارم براي رقابت با همكاران، در بازيها و ورزشها شركت كنم.

7    6    5   4    3   2    1

3.من براي رقابت با همكاران، در فعاليتهاي مرتبط با كار تمايل دارم.

7    6    5   4    3   2    1

4.براي رفتار در يك حالت مثبت و در عين حال فعال، تمايل دارم.

7    6    5   4    3   2    1

5.من براي تحميل مصوبات و نفوذ در ديگران، تمايل دارم  آنچه كه بايستي انجام شود را به صورت دستوري بيان كنم.

7    6    5   4    3   2    1

6.من تمايل دارم كه گروه به صورت برجسته و پايدار در يك وضعيت نمايان و منحصر به فرد قرار داشته باشد.

7    6    5   4    3   2    1

7.من براي انجام وظايف تكراري كه اغلب با كار مديريتي مرتبط باشد، تمايل دارم.

7    6    5   4    3   2    1

 نحوه امتيازبندي و تفسير نتايج

اعدادي كه به دور آن دايره كشيده ايد را جمع ببنديد و نتيجه را در اينجا ثبت كنيد: ...

الف. اگر امتياز حاصله بين 7 تا 21 قرار گرفت انگيزه مديريت نسبتا پايين است.

ب. اگر امتياز حاصله بين 22 تا 34 قرار گرفت انگيزه مديريت متوسط است.

ج. اگر امتياز حاصله بين 35 تا 49 قرار گرفت انگيزه مديريت نسبتا بالاست و فرد تمايل زيادي براي مديريت دارد.

.................................

1.Stephen P. Robbins‚ Management‚ OP. Cit.‚ P.20

*اين پرسشنامه توسط "ماينر و اسميت" ابداع شده كه منبع اصلي آن به شرح ذيل است:

John B. Miner and Norman R. Smith‚ "Decline and stabilization of Managerial Motivation over a 20 Year Period"‚ Journal  Of  Applied Psychology‚ June 1982‚ p

ماخذ :

نظر کارشناسی سایت : اطلاعات مربوط به شاخص های روایی و پایایی ابزار در دست نیست .

 http://towliat.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=7
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.