پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه

پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه
Describe the organizational climate questionnaire
ساخته شده توسط : علی اجاقی (1377)
عبارات زیر، جنبه های مختلفی از شغل معلمی را نشان می دهد. با توجه به مقیاس زیر، نظر خود را مشخص کنید.
1= خیلی کم ... 2= کم ...3= متوسط ... 4= زیاد ... 5= خیلی زیاد
1. معلمان به یکدیگر کمک می کنند و پشتیبان هم هستند.
2. معلمان از روحیه گروهی مناسبی برخوردارند.
3. معلمان نسبت به شایستگی حرفه ای همکاران خود، احترام می گذارند.
4. رفتار معلمان در این مدرسه، آزار دهنده است.
5. عده قلیلی از معلمان با اکثریت معلمان مخالفت می ورزند.
6. معلمان مدرسه دوستان صمیمی یکدیگرند.
7. معلمان در خارج از مدرسه نیز با یکدیگر دوستی و رفت و آمد دارند.
8. کاعذبازی اداری در مدرسه خسته کننده است.
9. معلمان به مدرسه خود افتخار می کنند.
10. معلمان به طور مرتب با یکدیگر ارتباط اجتماعی دارند.
11. معلمان کارهای خود را با شدت ، حدت و مسرت انجام می دهند.
12. در این مدرسه به معلمان کارهای مشغول کننده تحمیل می شود.
13. معلمان با یکدیگر رفت و آمد خانوادگی دارند.
14. معلمان در زنگ تفریح با یکدیگر به گفت و گو و خنده مشغولند.
15. معلمان بعد از اتمام کلاس به دانش آموزانی که مشکل دارند، کمک می کنند.
16. معلمان درباره زندگی خصوصی شان با یکدیگر گفتگو می کنند.
17. جلسات شورای معلمان صرف بحث های بی ربط و بی حاصل می شود.
18. وظایف غیر آموزشی مدرسه زیاد است.
19. مدیر مدرسه در صدد ایجاد آرامش و رفاه برای معلمان می باشد.
20. مدیر مدرسه به پیشنهاد معلمان گوش می دهد و سخنان درست آنان را می پذیرد.
21. مدیر مدرسه با سخت کوشی حود را الگوی معلمان قرار می دهد.
22. مدیر مدرسه به طور اثر بخش مشکلات معلمان و مدرسه را متعادل می سازد.
23. مدیر مدرسه به حل مسائل خصوصی معلمان کمک می کند.
24. مدیر مدرسه، معلمان را برای به کار بردن ابتکار و خلاقیت تشویق می کند.
25. مدیر مدرسه کنترل و نظارت مستقیمی برروی فعالیت معلمان دارد.
26. مدیر مدرسه از از معلمان تعریف می کند.
27. دستورالعمل های اجرایی در این مدرسه خشک و غیر قابل تحمل است.
28. مدیر مدرسه با مشتی آهنین حکومت می کند.
29. ندیر مدرسه کنترل و نظارت مستقیمی بر روی فعالیت معلمان دارد.
30. مقرراتی که مدیر مدرسه وضع می کند، چون و چرا ندارد.
31. مدیر مدرسه به معلمان می گوید که چکار کنند و چه کار نکنند.
32. مدیر مدرسه فقط مجری مقررات آموزش و پرورش است.
33. مدیر مدرسه بدون مشورت معلمان درباره برنامه درسی تصمیم می گیرد.
34. مدیر مدرسه هر کاری راکه معلمان انجام می دهند، کنترل می کند.

ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
سایت روان سنجی :
عنوان لاتین توسط پایگاه روان سنجی به منظور طبقه بندی اختیار شده است.
دستورالعمل ابتدایی توسط پایگاه نوشته شده است.