پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]

پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]
Sociability and Activity and Emotionality Scale (EASS). By Arnold Buss & Robert Plomin.
به هر عبارت امتیازی از 1 تا 5 تعلق می گیرد، 1 برای عباراتی که با ویژگی های شما هماهنگ نیست و 5 برای عباراتی که کاملا با ویژگی های شما مطابق است .
1.        من دوست دارم با مردم باشم.
 5 4 3 2 1
2.        معمولا به نظر می رسد که من عجله دارم.
 5 4 3 2 1
3.        من به راحتی می ترسم.
 5 4 3 2 1
4.        من غالبا اندوهگین می شوم.
 5 4 3 2 1
5.        وقتی من ناراحت هستم ، اجازه می دهم مردم فورا آن را بدانند.
 5 4 3 2 1
6.        من قدری تنها هستم.
 5 4 3 2 1
7.        من دوست دارم همیشه مشغول باشم.
 5 4 3 2 1
8.        من به عنوان فردی خونگرم شناخته شده ام.
 5 4 3 2 1
9.        من اغلب احساس نا امیدی می کنم.
 5 4 3 2 1
10.    زندگی من سریع می گذرد.
 5 4 3 2 1
11.    رویدادهای هر روز، مرا به زحمت می اندازد و ناراحت می کند.
 5 4 3 2 1
12.    من اغلب احساس عدم امنیت می کنم.
 5 4 3 2 1
13.    چیزهای زیادی وجود دارد که مرا آزار می دهد.
 5 4 3 2 1
14.    وقتی می ترسم ، وحشت می کنم .
 5 4 3 2 1
15.    من ترجیح می دهم با دیگران کارکنم تا این که تنها باشم.
 5 4 3 2 1
16.    من از لحاظ هیجانی زود ناراحت می شوم.
 5 4 3 2 1
17.    من اغلب احساس می کنم از انرژی زیاد منفجر می شوم.
 5 4 3 2 1
18.    خیلی طول می کشد تا من عصبانی شوم.
 5 4 3 2 1
19.    من نسبت به همسالانم کمتر می ترسم.
 5 4 3 2 1
20.    من فهمیدم که مردم بیش از هر چیز دیگری تحریک کننده هستند.
 5 4 3 2 1
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . کلمات داخل [ ] توصیه سایت است . تست دارای میانگین و انحراف معیار برای 5 خرده مقیاس است ، که مربوط به ایران نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.