مقیاس خلق و خو – اقتباسی از EAS

مقیاس خلق و خو – اقتباسی از EAS
By Buss & Plomin1984
هر یک از گویه های آزمون زیر را بر روی یک مقیاس 1= به هیچ عنوان شبیه خودتان نیست تا 5= بسیار شبیه خودتان در جه بندی کنید. نمره درجه بندی خودتان را کنار آزمون بنویسید.

1- دوست دارم با مردم باشم.
2- معمولا چنین به نظر می رسد که عجله دارم.
3- به اسانی وحشت زده می شوم.
4- مکررا برآشفته می شوم.
5- مرا فردی خونگرم و تند خو می شناسند.
6- زندگیم آهنگ تندی [شتابانی] دارد.
7- بیشتر ترجیح می دهم با دیگران کار کنم تا به تنهایی.
8- به اسانی دچار پریشانی عاطفی می شوم.
9- چیزهای زیادی وجود دارد که مرا آزار می دهد.
10- اغلب احساس نا امنی می کنم.
11- مردم را بیش از هرچیز دیگری عامل تحریک می دانم.
12- اغلب احساس می کنم از فرط نیرومندی در حال انفجار هستم.
13- هنگامی که ناراضی باشم ، بلافاصله کاری می کنم که دیگران از آن با خبر شوند.
14- رویدادهای روزانه مرا آشفته و مضطرب می سازند.
15- هنگامی که بترسم ، سراسیمه می شوم .
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : گویه ها بخشی از یک ابزار است . ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . گویه 12 نامفهوم است . نسخه دیگری از این آزمون با عنوان "پرسشنامه خلق و خوی" در سایت وجود دارد.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.