مقیاس همدلی عاطفی

مقیاس همدلی عاطفی
The Empathy Scale

Mehrabian‚ Albert & Epstein‚ Norman
چقدر احساس همدلی می کنید ؟ 33 ماده
جمله های زیر ، احساسات و واکنش های مختلف را در موقعیت های گوناگون نشان می دهند . با استفاده از اعداد زیر میزان توافق خود را با هرجمله مشخص کنید .
9= کاملا موافق 8= موافق 7= تقریبا موافق 6= اندکی موافق 5= نه موافق و نه مخالف 4= اندکی مخالف 3=تقریبا مخالف 2= مخالف 1= کاملا مخالف
1- وقتی در یک جمع ، غریبه ای را تنها می بینم ، غمگین می شوم .
2- مردم ، زیادی نسبت به حیوانات دلسوزی و ترحم می کنند .
3- ابراز علاقه در ملاء عام اغلب مرا ناراحت می کند .
4- وقتی افراد غصه دار را با حالت اندوهگین می بینم ناراحت می شوم .
5- وقتی اطرافیانم نگران باشند ، من هم نگران می شوم .
6- کار کسانی که شدیدا به دنبال خوشبختی هستند ، به نظرم احمقانه می رسد .
7- نسبت به مشکلات دوستانم همدردی می کنم .
8- گاهی اوقات واژه های یک شعر عاشقانه می تواند احساسات مرا عمیقا تحت تاثیر قرار دهد .
9- وقتی قرار است خبر بدی به کسی برسانم ، کنترل خودم را از دست می دهم .
10- افرادی که پیرامون من هستند ، تاثیر زیادی بر روحیه ام دارند .
11- اکثر افراد غریبه ای که دیده ام ، سرد و بی احساس بوده اند .
12- بیشتر دوست داشتم مددکار اجتماعی باشم تا این که در یک مرکز آموزشی کار کنم .
13- اگر یکی از دوستانم ناراحت به نظر برسد ، این امر باعث نگرانی من نمی شود .
14- دوست دارم ببینم افراد موقع باز کردن هدیه چه احساسی دارند .
15- افراد تنها و بی کس احتمالا سرد و دیر جوش هستند .
16- دیدن گریه دیگران ، مرا ناراحت می کند .
17- برخی ترانه ها مرا شاد می کنند .
18- هنگام خواندن داستان ، با احساسات شخصیت های آن واقعا در می آمیزم .
19- وقتی می بینم که با کسی بد رفتاری می شود ، بسیار عصبانی می شوم .
20- حتی اگر افراد پیرامون من نگران باشند ، می توانم خونسردی خودم را حفظ کنم .
21- وقتی یک از دوستان شروع به صحبت درباره مشکلاتش می کند ، سعی می کنم موضوع بحث را عوض کنم .
22- خنده دیگران برای من جذاب نیست .
23- گاهی اوقات گریه افراد ضمن تماشای فیلم به نظرم مضحک می رسد .
24- می توانم بدون این که تحت تاثیر احساسات دیگران قرار گیرم ، تصمیم گیری کنم .
25- اگر افراد پیرامون من افسرده باشند ، نمی توانم احساس خوبی داشته باشم .
26- دیدن این که برخی چیزها افراد را بسیار ناراحت می کند ، برای من دشوار است .
27- وقتی می بینم حیوانی در حال درد کشیدن است ، بسیار ناراحت می شوم .
28- با کتاب یا فیلم همدرد و هم احساس شدن را تا حدودی احمقانه می دانم .
29- دیدن افراد سالخورده و درمانده مرا ناراحت می کند .
30- وقتی کسی را در حال گریه کردن می بینم ، بیشتر عصبانی می شوم تا این که دلسوزی کنم .
31- وقتی فیلمی را تماشا می کنم خیلی در آن غرق می شوم .
32- اغلب احساس می کنم می توانم علی رغم هیجان موجود در پیرامون خود ، خونسرد بمانم .
33- کودکان گاهی اوقات بدون هیچ دلیل مشخصی گریه می کنند .
ژندا ، لودیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.