آزمون سنجش هیجان

آزمون سنجش هیجان
Emotional Frequently Inventory : Mark. H. Davis
در زیر گویه هایی از یک آزمون وجود دارد که از مقیاسی گرفته شده که شدتی را کع افراد باآن احساس های خود را تجربه می کنند؛ مورد سنجش قرار می دهد. گویه های آزمون که بر مبنای یک مقیاس 6 درجه ای زیر تنظیم شده ، از "لارسن" (1984) اقتباس شده است .
هرگز = 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6= همیشه
1- هنگامی که احساس خوشحالی می کنم ، این احساس از نوع بسیار شدیدی است.
2- فیلم های غم انگیز عمیقا مرا متاثر می کنند.
3- هنگامی که یک مساله شخصی کوچک را حل می کنم، احساس شعف می کنم.
4- هنگامی که در کاری موفق می شوم، واکنشم خشنودی ملایمی است .[ خشنودیم کم است]. (نمره معکوس).
5- هنگامی که کار خطایی انجام می دهم ، احساس هایی قوی از شرم و گناه به من دست می دهد.
6- هنگامی که خشمگین می شوم برایم اسان است که در عین حال منطقی باشم و واکنش افراطی از خود نشان ندهم . (نمره معکوس).
7- هنگامی که واقعا احساس اضطراب کنم، این احساس معمولا خیلی شدید است.
8- من حالات روحی شادم را بیشتر به رضایت و خرسندی نزدیک می دانم تا به شادی. (نمره معکوس).
9- هنگامی که احساس گناه می کنم، این هیجان کاملا شدید است .
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : گویه ها بخشی از یک ابزار است . ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . آزمون فاقد کلید است . از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست.