سنجش خود آرمانی و خود واقعی

سنجش خود آرمانی و خود واقعی
Ego-Ideal and Actual-Self Assessment
سنجشی که اکنون در صدد تجربه آن هستید به دسته بندی پرسش ها موسوم است . هریک از عبارت زیر را روی کارتی بنویسید . و سپس به دستورالعمل توجه کنید .
باهوش هستم
ازخودم توقعات زیادی دارم
مسؤول مشکلات خودم هستم
تنبل هستم
بادیگران به راحتی کنار می آیم
عموما خوشحال هستم
خوشبین هستم
به آسانی مضطرب می شوم
خودم را درک می کنم
بلند پرواز هستم
اغلب احساس رانده شدگی می کنم
فردی تکانشی هستم
دمدمی هستم
اغلب احساس گناه می کنم
عواطفم را ازادانه بیان می کنم
متکی به خودم هستم
 
محور به شکل زیر رسم کنید.
دارای کمترین شباهت به من
 
دارای بیشترین شباهت به من
A
B
C
D
E
F
G
 
دستورالعمل یکم : ریز حرف A فقط یک کارت بگذارید که کمترین شباهت را با شما داشته باشد . همینطور زیر ستون G فقط یک کارت را قرار دهید که بیشترین شباهت را با شما داشته باشد . به همین قیاس برای هریک از ستون های B و F  دوکارت ، برای هریک از ستون های C و E سه کارت و سرانجام چهار کارت برای ستون D حملاتی که نه خیلی شبیه شما و نه خیلی بی شباهت به شماست . دو ستون کناری از هر طرف اطلاعات خوبی به شما می دهد .
دستورالعمل دوم : بار دیگر کارت ها را بچینید اما جملات را بر حسب این که چهار سال پیش چگونه بوده اید مرتب کنید . نگران نباشید ، خودتان هستید و خودتان . تفاوت ه را بررسی کنید .
 دستورالعمل سوم : این بار کارت ها را براساس خود آرمانیتان ، آن گونه که می خواهید باشید مرتب کنید.  شباهت ها و تفاوت ها را با مرحله اول بررسی کنید .
 
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : به جز جداول ، بقیه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.