درک روابط عددی فرم الف

تذکر : ایراد و اشکالات در ابزار مروبط به این سایت است .
درک روابط عددی فرم الف : زمان 8 دقیقه
آزمون های هوش دوره راهنمایی
بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی– سال 1353
این قسمت دارای 15 سوال است. هر سوال شامل چندین عدد است که طبق رابطه ای دنبال هم قرار گرفته اند. شما باید مشخص کنید که با توجه به ارتباطی که بین اعداد (ازچپ به راست) وجود دارد کدامیک از اعداد( آ – ب – ج – د) که به عنوان جواب پیشنهاد شده است به جای نقطه ها باید قرار گیرد.  آنگاه در پاسخنامه علامت بزنید.
مثال نمونه
.............
14
11
8
5
 
‌أ-        17
‌ب-    15
‌ج-     16
‌د-      12
در این مثال جواب درست (الف) است زیرا طبق رابطه ای که بین این اعداد وجود دارد عدد 17 سه واحد از عدد 14 بیشتر است . بنابراین در پاسخنامه برای مثال بالا مربع (الف) را علامت بگذارید.
مدت پاسخ دادن به این آزمون 8 دقیقه است .
1)     .............
12
18
24
30
 
‌أ-        4
‌ب-    10
‌ج-     6
‌د-      8
 
2)     .............
4
8
16
32
64
 
‌أ-        3
‌ب-    12
‌ج-     1
‌د-      2
 
3)      
.............
11
14
17
20
23
 
 
‌أ-        9
‌ب-    7
‌ج-     12
‌د-      8
 
4)      
.............
10
13
8
11
6
 
 
‌أ-        7
‌ب-    15
‌ج-     12
‌د-      16
 
5)      
.............
11/6
10/5
9/4
8/3
 
 
‌أ-        12/5
‌ب-    11/7
‌ج-     12/6
‌د-      12/7
 
6)      
.............
(... و 8/6)
(3/5 و 5/3)
2/4 و 4/2)
 
 
‌أ-        1/8
‌ب-    4/3
‌ج-     6/8
‌د-      6/13
 
7)      
.............
16
8
4
2
1
 
 
‌أ-        32
‌ب-    20
‌ج-     24
‌د-      17
 
8)      
.............
16/8
8/4
4/2
2/1
 
 
‌أ-        32/16
‌ب-    24/12
‌ج-     12/6
‌د-      48/24
 
9)      
.... و 16
12 و 8
6 و 4
3 و 2
 
‌أ-        32
‌ب-    20
‌ج-     24
‌د-      17
 
10) 
...........
8765/1
876/1
87/1
 
 
‌أ-        87465/1
‌ب-    87645/1
‌ج-     87654/1
‌د-      87546/1
 
11) 
.............
10
6
12
8
16
 
 
‌أ-        18
‌ب-    5
‌ج-     8
‌د-      20
 
12) 
.............
48
35
23
12
2
 
 
‌أ-        64
‌ب-    68
‌ج-     66
‌د-      62
 
13) 
.............
3
8
4
10
5
 
 
‌أ-        6
‌ب-    4
‌ج-     9
‌د-      7
 
14) 
.............
11
7
4
2
1
 
 
‌أ-        12
‌ب-    22
‌ج-     16
‌د-      15
 
15) 
.............
1
4
16
 
 
‌ه-     
‌و-      
‌ز-      
‌ح-    
 
شریفی، حسن پاشا . نظریه و کاربرز آزمون های هوش و شخصیت . انتشارات سخن . 1376
توضیح سایت روان سنجی : ابزار متعلق به سال 1353 است . این سایت دسترسی به نرم ابزار ندارد. شایسته است علاقمندان با ارائه دهنده یا اداره امتحانات وزارت آموزش و پرورش تماس بگیرند.