پرسشنامه همدلی

پرسشنامه همدلی
Empathy Questionnaire: by Mark Davis  
با توجه به مقیاس زیر به هریک از عبارات زیر با خط کشیدن دور عدد مناسب، پاسخ دهید.
4= توصیف خیلی خوب احساس شما و 0= خوب توصیف نکردن آن
1.        وقتی من داستان جالب، یا رمانی را می خوانم ، تصور می کنم که اگر حوادث داستان برای من اتفاق می افتاد چه احساسی داشتم .
4 3 2 1 0
2.        من واقعا با احساسات شخصیت های رمان درگیر شدم.
4 3 2 1 0
3.        من معمولا در موقع تماشای یک فیلم یا بازی بی طرف هستم
4 3 2 1 0
4.        بعد از دیدن یک بازی یا فیلم، من احساس می کنم مثل این که ، من یکی از شخصیت ها بودم.
4 3 2 1 0
5.        من با نظم خاصی درباره چیزهایی که ممکن است برایم اتفاق افتذ، خیال پردازی می کنم.
4 3 2 1 0
6.        برای من به ندرت پیش می آید که به شدت درگیر یک فیلم یا کتاب خوب شوم.
4 3 2 1 0
7.        وقتی من یک فیلم خوب می بینم ، به راحتی می توانم خود را به جای نقش اول فیلم بگذارم.
4 3 2 1 0
8.        قبل از انتقاد کردن از کسی ، سعی می کنم تصور کنم اگر جای آن ها بودم چه احساسی داشتم.
4 3 2 1 0
9.        اگر مطمئن باشم که حق با من است، وقتم را تلف نمی کنم که به جرّ و بحث های دیگران گوش کنم.
4 3 2 1 0
10.    من بعضی وقت ها سعی می کنم از دید دوستانم به امور نگاه کنم، تا آن ها را بهتر بفهمم.
4 3 2 1 0
11.    من معتقدم که برای هر سوال دو جنبه وجود دارد و سعی می کنم به هر دو جنبه نگاه کنم.
4 3 2 1 0
12.    من بعضی وقت ها پی می برم که دیدن چیزها از نقطه نظر دیگران مشکل است.
4 3 2 1 0
13.    قبل از آین که تصمیم بگیرم ، سعی می کنم به جنبه ناسازگاری هر کس نگاه کنم.
4 3 2 1 0
14.    وقتی من از کسی ناراحتمف معمولا سعی می کنم خود را چند لحظه جای او بگذارم.
4 3 2 1 0
15.    وقتی می بینم کسی مورد سوء استفاده قرار می گیرد، احساس می کنم باید از او حمایت کنم.
4 3 2 1 0
16.    گاهی اوقات می بینم کسی نادرست رفتار می کند، نسبت به او احساس همدردی و تاسف ندارم.
4 3 2 1 0
17.    من اغلب برای افرادی که کمتر از من خوشبخت هستند، احساس محبت و نگرانی دارم.
4 3 2 1 0
18.    من خودم را یک شخص نازک دل می دانم.
4 3 2 1 0
19.    گاهی برای افرادی که مشکل دارند، احساس تاسف نمی کنم.
4 3 2 1 0
20.    مردم بیچاره و بدبخت معمولا مرا خیلی آشفته و مضطرب نمی کنند.
4 3 2 1 0
21.    من اغلب از چیزهایی که می بینم اتفاق می افتذ کاملا متاثر می شوم.
4 3 2 1 0
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . کلمات داخل [ ] توصیه سایت است . تست فقط برای دانش جویان دارای میانگین است ، که مربوط به ایران نیست.