تجسم فضایی فرم الف

تجسم فضایی فرم الف : زمان 7 دقیقه
آزمون های هوش دوره راهنمایی
بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی– سال 1353
این قسمت دارای 22 سوال است. هر سوال در مقابل هر شکل که در سمت راست صفحه قرار دارد چهار شکل دیگر وجود دارد. سه تای این شکل ها طوری است که به هر طرف آن ها را بچرخانیم مانند شکل اولی نمی شود. فقط یکی از این شکل ها است که اگر آن را به سمت راست یا چپ بچرخانیم درست مانند شکل اول می شود. شما باید این شکل را پیدا کنید و در پاسخنامه علامت بزنید.

در دست تهیه است

شریفی، حسن پاشا . نظریه و کاربرز آزمون های هوش و شخصیت . انتشارات سخن . 1376
توضیح سایت روان سنجی : ابزار متعلق به سال 1353 است . این سایت دسترسی به نرم ابزار ندارد. شایسته است علاقمندان با ارائه دهنده یا اداره امتحانات وزارت آموزش و پرورش تماس بگیرند.