پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر

پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر
Spann-Fischer Codependency Scale
 
محمد حسن اشرف
 
پرسشنامه اسپن – فیشر
1= کاملا مخالف 2 = تاحدودی مخالف 3= کمی مخالف
4= کمی موافق 5 = تاحدودی موافق 6= کاملا موافق
ردیف
سوال
پاسخ
1
تصمیم گرفتن برایم سخت است.
1
2
3
4
5
6
2
برایم "نه" گفتن دشوار است.
1
2
3
4
5
6
3
برایم پذیرفتن تعریف های محبت آمیز دیگران سخت است.
1
2
3
4
5
6
4
گاهی اگر مشکل خاصی نداشته باشم که به آن فکر کنم، احساس خستگی، بی حوصلگی یا کمبود می کنم.
1
2
3
4
5
6
5
معمولا کارهایی را که دیگران می توانند خودشان انجام دهند، برایشان انجام نمی دهم.
1
2
3
4
5
6
6
وقتی کار خوبی برای خودم انجام می دهم احساس گناهکاری می کنم.
1
2
3
4
5
6
7
من احساس نگرانی نمی کنم.
1
2
3
4
5
6
8
وقتی اطرافیانم تغییر می کنند به خودم می گویم حتما اوضاع بهتر خواهد شد.
1
2
3
4
5
6
9
در ارتباطاتم با دیگران من همیشه حاضر و آماده و در دسترس هستم اما کسانی که با آنها رابطه دارم اینگونه نیستند.
1
2
3
4
5
6
10
گاهی آنچنان بر یک نفر متمرکز می شوم که دیگران و مسئولیت های دیگرم را فراموش می کنم.
1
2
3
4
5
6
11
انگار دوست دارم وارد روابطی شوم که برایم مضر یا رنج آورند.
1
2
3
4
5
6
12
به دیگران اجازه نمی دهم "من" واقعی ام ا ببینند.
1
2
3
4
5
6
13
وقتی کسی آشفته یا ناراحتم می کند، این رنجش را مدت ها در دلم نگه می دارم تا اینکه بالاخره منفجر شوم و همه اش را یکباره نشان دهم.
1
2
3
4
5
6
14
حاضرم هر کاری بکنم تا از برخورد یا درگیری مستقیم پرهیز کنم.
1
2
3
4
5
6
15
معمولا احساس ترس می کنم یا انتظار رخ دادن یک اتفاق بد را دارم.
1
2
3
4
5
6
16
معمولا نیازهای دیگران را به نیازهای خودم ترجیح می دهم.
1
2
3
4
5
6
 
 
منابع
- اشرف، محمد حسن. (1388). ارائۀ مدل هم وابستگی بر اساس ویژگی های همسران افراد معتاد به مواد مخدر. پایان نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
 
تارنمای روان سنجی: متن اصلی و برگردان پرسشنامه را آقای محمد حسن اشرف در اختیار این سایت قرار داده اند. جویندگان و پویندگان جهت آگاهی بیشتر با نشانی زیر ارتباط برقرار فرمایند.m_h_ashraf@yahoo.com
ttu.edu/jfischer/Questionnaires%20Inventories/codependency%20scale.htm