مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده
دیوید اچ . اولسن ، جویسی پورتنر ، یو آف لوی
Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES-III)
لطفا با استفاده از مقیاس زیر به سوال ها پاسخ دهید :
1= تقریبا هرگز    2= چند وقت یک بار    3=گاهی    4= اکثرا    5= تقریبا همیشه
وضع خانواده شما در حال حاضر
 
تقریبا همیشه
اکثر اوقات
گاهی اوقات
بندرت
تقریبا هرگز
1)     اعضای خانواده از یک دیگر کمک می گیرند .
5
4
3
2
1
2)     از پیشنهاد های فرزندان برای حل مشکلات استفاده می شود .
5
4
3
2
1
3)     ما دوستان یکدیگر را تایید می کنیم .
5
4
3
2
1
4)     بچه های خانواده درباره انضباط خود نظر می دهند.
5
4
3
2
1
5)     ما دوست داریم کارها را به اتفاق اعضای خانواده خود انجام دهیم .
5
4
3
2
1
6)     در خانواده ما رهبری را افراد مختلفی انجام می دهند .
5
4
3
2
1
7)     اعضای خانواده ما نسبت به یکدیگر بیش از افراد خارج از خانواده احساس نزدیکی می کنند .
5
4
3
2
1
8)     خانواده ما نحوه انجام شدن تکالیف خانوادگی را تغییر می دهد.
5
4
3
2
1
9)     اعضای خانواده ما مایلند اوقات فراغت خود را باهم بگذرانند.
5
4
3
2
1
10)درخانواده ما ، والد(ین) و فرزندان درباره استفاده از تنبیه با هم گفتگو می کنند .
5
4
3
2
1
11)اعضای خانواده ما احسا نزدیکی زیادی به یکدیگر دارند .
5
4
3
2
1
12)در خانواده ما تصمیم گیری با فرزندان است .
5
4
3
2
1
13)وقتی اعضای خانواده ما برای انجام کاری جمع می شوند، همه مشارکت می کنند .
5
4
3
2
1
14)درخانواده ما مقررات تغییر می کند .
5
4
3
2
1
15)برای ما، یافتن فعالیت خانوادگی مشترک آسان است .
5
4
3
2
1
16)مسؤولیت های خانه ما دست به دست می گردد .
5
4
3
2
1
17)اعضای خانواده ما برای تصمیم گیری های خود با سایر اعضا مشورت می کنند .
5
4
3
2
1
18)مشخص کردن رهبر خانواده ما دشوار است و
5
4
3
2
1
19) برای ما "باهم بودن" اعضای خانواده بسیار مهم است .
5
4
3
2
1
20)مشکل می توان گفت هر یک از کارهای خانه ما را چه کسی انجام می دهد .
5
4
3
2
1
 
 
 
 
 
 
آآرزو دارید خانواده تان این طور باشد :
 
تقریبا همیشه
اکثر اوقات
گاهی اوقات
بندرت
تقریبا هرگز
21)از اعضای خانواده کمک بگیریم .
5
4
3
2
1
22)از پشنهادهای فرزندان برای حل مشکلات استفاده شود .
5
4
3
2
1
23)دوستان یکدیگر را تایید کنیم .
5
4
3
2
1
24) بچه های خانواده درباره انضباط خود نظر بدهند .
5
4
3
2
1
25) دوست داشته باشیم کارها را به اتفاق اعضای خانواده انجام بدهیم .
5
4
3
2
1
26) درخانواده ما رهبری را افراد مختلفی انجلم دهند .
5
4
3
2
1
27) اعضای خانواده نسبت به یکدیگر بیش از افراد خارج از خانواده احساس نزدیکی کنند .
5
4
3
2
1
28)خانواده ما نحوه انجام یافتن تکالیف خانوادگی را تغییر دهد .
5
4
3
2
1
29) اعضای خانواده مایل باشند اوقات فذاغت خود را با یکدیگر بگذرانند .
5
4
3
2
1
30) والد(ین) و فرزندان درباره استفاده از تنبیه با هم گفتگو کنند.
5
4
3
2
1
31) اعضای خانواده احساس نزدیکی زیادی به یکدیگر داشته باشند.
5
4
3
2
1
32) درخانواده ما تصمیم گیری با فرزندان باشد .
5
4
3
2
1
33) وقتی اعضای خانواده ما برای انجام کاری جمع می شوند ، همه مشارکت کنند .
5
4
3
2
1
34) در خانواده ما مقررات تغییر کند .
5
4
3
2
1
35) برایمان یافتن فعالیت خانوادگی مشترک آسان باشد .
5
4
3
2
1
36) مسؤولیت های خانه ما دست به دست بگردد .
5
4
3
2
1
37) اعضای خانواده برای تصمیم گیری خود با سایر اعضا مشورت کنند .
5
4
3
2
1
38) مس دانستیم چه کسی رهبر خانواده ماست .
5
4
3
2
1
39)با هم بودن اعضای خانواده بسیار مهم باشد .
5
4
3
2
1
40) می توانستیم بگوییم هر یک از کارهای خانه را چه کسی انجام می دهد .
5
4
3
2
1
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.