ابزار سنجش خانواده

ابزار سنجش خانواده
ناتان بی اپشتاین ، لارنس ام بالدوین ، و دوان اس بیشاپ
Family Assessment Device
در زیر عباراتی درباره خانواده نوشته شده است . لطفا هر عبارت را با دقت مطالعه نمایید و مشخص کنید که این عبارت تا چه حد توصیف خانواده خود شماست . لازم است پاسخ شما مطابق نظرتان درباره خانواده خود باشد .
برای هر عبارت چهار پاسخ وجود دارد که شما باید پاسخ مورد نظر خود را برای هر عبارت از بین آن ها انتخاب کنید . پاسخ های ممکن برای هر عبارت و ارزش عددی آن ها از این قرار است :
1= قویا موافقم اگر احساس می کنید که عبارت خیلی خوب خانواده شما را توصیف می کند ، عدد 1 را برای آن انتخاب کنید .
2= موافقم اگر احساس می کنید که عبارت در اکثر موارد توصیفی از خانواده شماست ، عدد 2 را برای آن انتخاب کنید .
3= مخالفم اگر احساس می کنید که عبارت در اکثر موارد توصیف خانواده شما نیست ، عدد 3 را برای آن انتخاب کنید .
4= قویا مخالفم اگر احساس می کنید که عبارت ابدا توصیف خانواده شما نیست ، عدد 4 را برای آن انتخاب کنید .
سعی نکنید مدت زیادی به هر عبارت فکر کنید ، بلکه به هر عبارت هر چه سریع تر و صادقانه تر پاسخ دهید . اگر برای پاسخ به عبارتی مشکل داشتید ، پاسخ تان اولین واکنش شما نسبت عبارت است . لطفا به تمام عبارت ها پاسخ دهید .
1) برنامه ریزی فعالیت های خانوادگی ما دشوار است ، چون ما یکدیگر را به درستی درک نمی کنیم.
2) ما اکثرا مشکلات روزمره خانواده را حل می کنیم .
3) وقتی یکی از اعضای خانواده ما ناراحت باشد ، بقیه علت آن را می دانند .
4) وقتی در خانواده ما از کسی کاری خواسته می شود، باید پیگیر بود تا به انجام برسد .
5) اگر کسی در خانواده ما دچار مشکل شود، سایرین هم درگیر حل آن می شوند .
6) ما در هنگام بحران می توانیم روی حمایت بقیه اعضای خانواده حساب کنیم .
7) هرگاه یک وضعیت اضطراری پیش می آید ، نمی دانیم چه بکنیم .
8) گاهی خانه از چیزهای مورد نیاز ما خالی می شود .
9) ما از ابراز محبت به بکدیگر اکراه داریم .
10) ما خواستار آن هستیم که اعضا به وظایف خانوادگی خود عمل کنند .
11) ما نمی توانیم با یکدیگر درباره احساس غم و غصه خود صحبت کنیم .
12) معمولا به تصمیمات خود برای حل مشکلات عمل می کنیم .
13) علاقه سایر اعضای خانواده وقتی به ما جلب می شود که موضوع برای خودشان هم مهم باشد .
14) از گفته های اعضای خانواده نمی توانیم به احساس آن ها چی ببریم .
15) درخانواده ما وظایف خانوادگی به تساوی تقسیم نمی شود .
16) افراد خانواده ما همان گونه که هستند ، مورد قبول یکدیگرند .
17) در خانواده ما به اسانی می توان مقررات خانه را نقض کرد .
18) درخانه ما ، حرف ها بدون کنایه و بی پرده گفته می شود .
19) بعضی از اعضای خانواده ما خونسرد برخورد می کنند .
20) ما می دانیم درصورت پیش آمدن شرایط اورژانس چه باید کرد .
21) ما از تبادل نظر درباره ترس ها و نگرانی های خود پرهیز می کنیم .
22) برای ما گفتگو درباره احساس های لطیف دشوار است .
23) ما برای پرداخت هزینه هایمان دردسر داریم .
24) معمولا ما بعد از سعی خانواده برای حل یک مشکل ، درباره موفقیت آمیز بودن یا نبودن آن گفتگو می کنیم .
25) ما بیش از حد به فکر خود هستیم .
26) ما می توانیم احساس های خود را به یکدیگر ابراز کنیم .
27) ما درباره آداب دستشویی و توالت انتظار خاصی از یکدیگر نداریم .
28) ما احساس محبت خود نسبت به یکدیگر را نشان نمی دهیم .
29) اعضای خانواده ما مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر صحبت می کنند .
30) هر کدام از ما وظایف و مسؤولیت های خاصی بر عهده دارد .
31) در خانواده ما احساس های ناخوشایند زیادی وجود دارد .
32) ما برای زدن یا دست بلند کردن روی دیگران ، ضابطه داریم .
33) ما فقط وقتی با یکدیگر همراه می شویم که منافعی در بین باشد .
34) برای کاوش در علائق شخصی اعضای خانواده ، کم وقت می گذاریم .
35) غالبا منظور خود را به زبان نمی آوریم .
36) ما احساس می کنیم سایر اعضای خانواده ما را همان گونه که هستیم ، قبول دارند .
37) وقتی ما به یکدیگر علاقه نشان می دهیم که بتوانیم شخصا از آن بهره مند شویم .
38) ما اکثر ناراحتی های عاطفی اعضای خانواده را رفع می کنیم .
39) در خانواده ما مهر و عطوفت در درجه دوم اهمیت قرار دارد .
40) ما در این باره که هرکسی چه کارهایی را در خانه انجام دهد ، گفتگو می کنیم .
41) تصمیم گیری برای خانواده ما دشوار است .
42) اعضای خانواده ما فقط وقتی به یکدیگر علاقه نشان می دهند که خودشان بتوانند از آن بهره مند شوند .
43) ما با یکدیگر رو راسنت و بی پرده هستیم .
44) ما به هیچ معیار و قاعده پابند نیستیم .
45) در خانواده ما اگر از کسی کاری خواسته شود ، باید به او یادآوری کرد .
46) ما می توانیم درباره طرز حل کردن مشکلات تصمیم گیری کنیم .
47) اگر مقررات خانواده نقض شود ، نمی دانیم چه انتظاراتی باید داشت .
48) در خانواده ما هر اتفاقی را می توان انتظار داشت .
49) ما مهر و عطوفت خود را نشان می دهیم .
50) ما با مشکلاتی که با احساس های اعضای خانواده بازی کن ، برخورد می کنیم .
51) ما بایکدیگر خوب کنار نمی اییم .
52) ما هنگام عصبانیت با یکدیگر صحبت نمی کنیم .
53) ما به طور کلی از وظایف خانگی که بر عهده ما گذاشته می شود ، ناراضی هستیم .
54) ما حتی با وجود حسن نیت ، در زندگی یکدیگر خیلی دخالت می کنیم .
55) اعضای خانواده ما برای مقابله با شرایط خطرناک ، قواعد خاصی را رعایت می کنند .
56) ما به یکدیگر اعتماد و اطمینان داریم .
57) ما احساسات (غم، شادی، خشم و . . .) خود را در خانه راحت و آشکار بروز می دهیم .
58) رفت و آمد در خانواده ما معقول و منطقی نیست .
59) اگر از عمل یکی از اعضای خانواده خوشمان نیاید ، به او می گوییم .
60) ما به راه های گوناگون حل مشکل فکر می کنیم .

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387