مقیاس خانواده اصلی

مقیاس خانواده اصلی
آلن جی . هاوستات ، ویلیام تی . اندرسون ، فرد پی. پیرسی ، ساموئل دبلیو. کوچران و مارشال فاین
Family- of-Origin Scale (FOS)
هر خانواده ای منحصر به فرد است و شیوه خاص خود را برای انجام امور دارد. لذا در این مقیاس جواب یا انتخاب صحیح یا غلط وجود ندارد . مهم آن است که شما هر چه صادقانه تر پاسخ دهید .
برای پاسخ دادن به عبارات زیر ، خانواده اصلی خود را آن گونه که به خاطر دارید در نظر بگیرید . جواب خود را با استفاده از نمرات و با کشیدن دایره دور عدد مناسب مشخص کنید . لطفا به تمام عبارات پاسخ دهید.
5= قویا موافقم که این عبارت توصیف خانواده اصلی من است .
4= موافقم که این عبارت توصیف خانواده اصلی من است .
3= خنثی ( نه موافق و نه مخالف)
2= مخالفم ، این عبارت توصیف خانواده اصلی من نیست .
1= قویا مخالفم ، این عبارت توصیف خانواده اصلی من نیست .
1)     در خانواده من ، هم ابراز کردن احساس های مثبت و هم بروز دادن احساس های منفی عادی بود .
5
4
3
2
1
2)     جو خانواده من معمولا ناخوشایند بود . 
5
4
3
2
1
3)     اعضای خانواده من یکدیگر را برای ایجاد دوستی های تازه تشویق می کردند .  
5
4
3
2
1
4)     خانواده من با ابراز نظرات متفاوت موافقت نداشت .
5
4
3
2
1
5)     اعضای خانواده من غالبا برای اشتباهات خود عذرخواهی می کردند .
5
4
3
2
1
6)     والدین من اعضای خانواده رابرای گوش دادن به صحبتهای یکدیگر تشویق می کردند.
5
4
3
2
1
7)     درخانواده من اختلافات و کشمکش ها هرگز حل نمی شد .
5
4
3
2
1
8)     من از خانواده ام یادگرفتم که آدم ها اساسا خوب هستند .
5
4
3
2
1
9)     برای من درک گفتار و احساسات سایر اعضای خانواده ام دشوار بود .
5
4
3
2
1
10) وقتی یکی از اعضای فامیل یا دوستان خانواده فوت می کرد، ما درباره غم و غصه خود صحبت می کردیم .
5
4
3
2
1
11) وقتی والدینم اشتباه می کردند، صریحا آن را می پذیرفتند .
5
4
3
2
1
12)هر احساسی که داشتم آن را در خانواده ام به زبان می آوردم .
5
4
3
2
1
13)در خانواده من، حل اختلاف و کشمکش تجربه پر استرسی بود .
5
4
3
2
1
14)خانواده من پذیرای نظرات متفاوت اعضای خانواده نسبت به طرز زندگی بود .
5
4
3
2
1
15)والدینم مرا برای بیان صریح نظراتم تشویق می کردند .
5
4
3
2
1
16)غالبا مجبور بودم افکار و احساسهای سایر اعضای خانواده را حدس بزنم .
5
4
3
2
1
17)اعضای خانواده ام اکثرا نظرات و احساسهای مرا ندیده می گرفتند یا از آن ها انتقاد می کردند .
5
4
3
2
1
18)اعضای خانواده من بندرت مسؤولیت رفتار خود را قبول می کردند .
5
4
3
2
1
19)در خانواده ام برای بیان نظراتم آزاد بودم .
5
4
3
2
1
20)ما هرگز درباره رنج مرگ یکی از خویشاوندان یا دوستان خانواده ،صحبت نمی کردیم.
5
4
3
2
1
21)بعضی اوقات درخانواده ام مجبور نبودم چیزی بگویم، اما احساس می کردم مرا درک می کنند .
5
4
3
2
1
22)جوِ خانواده من سرد و منفی بود .
5
4
3
2
1
23)اعضای خانواده ام نظرات یکدیگر را راحت می پذیرفتند .
5
4
3
2
1
24)درک سخنان و احساسهای سایر اعضای خانواده ام آسان بود .
5
4
3
2
1
25)وقتی یکی از دوستان خانواده با نقل مکان کردن از ما دور می شد،هرگز درباره احساس رنج خود از رفتن او گفتگو نمی کردیم .
5
4
3
2
1
26) من در خانواده یاد گرفتم که نسبت به دیگران بد گمان باشم .
5
4
3
2
1
27)احساسم این بود که در خانواده می توانم درباره هر چیزی صحبت کنم و هر اختلاف و کشمکشی را حل کنم .
5
4
3
2
1
28)بیان نظراتم در خانواده سخت و دشوار بود .
5
4
3
2
1
29)صرف غذا در در خانواده ما معمولا دوستانه و خوشایند بود .
5
4
3
2
1
30)در خانواده ما کسی به احساسات سایر اعضای خانواده اعتنایی نمی کرد .
5
4
3
2
1
31)ما معمولا در خانواده می توانستیم کشمکشها و اختلاف نظرات را حل کنیم .
5
4
3
2
1
32)در خانواده ما بیان بعضی از احساس ها مجاز نبود .
5
4
3
2
1
33)خانواده ما معتقد بود که سایر مردم معمولا از ما سوء استفاده می کنند .
5
4
3
2
1
34)بیان افکار و احساساتم در خانواده برایم سهل و آسان بود .
5
4
3
2
1
35)اعضای خانواده من معمولا نسبت به احساسات یکدیگر حساس بودند .
5
4
3
2
1
36)هر وقت آدمی کع برای ما مهم بود با نقل مکان از ما دور می شد، اعضای خانواده درباره احساس خود نسبت به جای خالی او صحبت می کردند .
5
4
3
2
1
37)والدینم با ما برای بیان نظراتی که مخالف نظرات آنها بود ، مخالفت می کردند .
5
4
3
2
1
38)اعضای خانواده من مسؤولیت اعمال و رفتار خود را قبول می کردند .
5
4
3
2
1
39)خانواده من یک قانون نانوشته داشت و آن این بود که " احساسات خود را به زبان نیاورید" .
5
4
3
2
1
40)من خانواده ام را خانواده ای گرم و حمایت گر به خاطر می آورم .
5
4
3
2
1
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.