پرسشنامه عملکرد خانواده

پرسشنامه عملکرد خانواده
Family Assessment Device (FAD_1)
در زیر عباراتی درباره خانواده نوشته شده است، با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.
1= اصلا ... 2= کم ... 3= به طور متوسطمتوسط ... 4= زیاد ... 5 = کاملا
1.     در خانواده ما معمولا بر اساس تصمیماتی که برای حل مشکل گرفته شده است، عمل می شود.
2.     در خانه ما هرگاه یکی ناراحت باشد، دیگر اعضای خانواده از علت ناراحتی او اطلاع دارند.
3.     وقتی از یکی از اعضای خانواده ما کاری خواسته می شود، برای انجام یافتنش باید یادآوری و پیگیری شود.
4.     ما از نشان دادن محبت خود به یکدیگر، اکراه داریم.
5.     اگر یکی از اعضای خانواده ما دچار مشکل شود، سایر اعضا هم بیش از اندازه در گیر می شوند.
6.     وقتی یک وضع اضطراری پیش می آید، ما نمی دانیم چه باید کرد.
7.     از آنجا که ما یکدیگر را به درستی درک نمی کنیم، برنامه ریزی برای فعالیت های خانوادگی برایمان دشوار است.
8.     بعد از این که خانواده ما سعی می کند مشکلی را حل کند، اعضا معمولا درباره این که آیا راه حل به کار گرفته شده موثر بوده یا نه با هم تبادل نظر می کنند.
9.     در خانه ما از گفتار یکی از اعضا نمی توان به احساس او پی برد.
10.ما اصرار داریم که اعضای خانواده به مسئولیتهای خود عمل کنند.
11.بعضی از اعضای خانواده ما، احساسات و هیجانات خود را بروز نمی دهند.
12.اعضای خانواده ما فقط زمانی به مسائل ابراز علاقه می کنند که برای خودشان مهم باشد.
13.در خانه ما، به راحتی می توان مقررات خانواده را نقض کرد.
14.در مواقع بحران، می توانیم به حمایت یکدیگر متکی باشیم.
15.ما اکثر دلخوری های به وجود آمده را بر طرف می کنیم.
16.اعضای خانواده ما به عوض کنایه زدن ، صریح و بی پرده صحبت می کنند.
17.توزیع وظایف، در خانه ما عادلانه نیست.
18.ما عشق و محبت خود را به یکدیگر ابراز نمی کنیم.
19.اعضای خانواده ما بیش از اندازه خود محور هستند.
20.ما می دانیم در وضعیت اضطراری چه بکنیم.
21.ما نمی توانیم درباره غصه های خود با یکدیگر صحبت بکنیم.
22.افراد خانواده ما یکدیگر را همان گونه که هستند، قبول دارند.
23.ما درباره مشکلات عاطفی اعضای خانواده با هم گفتگو می کنیم.
24.ما با هم صریح و رو راست هستیم.
25.ما برای پرداخت به موقع هزینه های خانواده ، مشکل داریم.
26.ما با یکدیگر فقط در صورتی همراهی می کنیم که موضوع برای خودمان جالب باشد.
27.ما از گفتگو درباره ترس ها و نگرانی های خود، پرهیز می کنیم.
28.ما احساسات خود را برای یکدیگر ابراز می کنیم.
29.ما سعی می کنیم برای مشکلات، راه حل های مختلفی بیابیم.
30.ما هنگام عصبانیت با یکدیگر صحبت نمی کنیم.
31.در خانواده ما، افراد برای پرداختن به علائق شخصی خویش، فرصت کمی دارند.
32.در خانواده ما ، مهربانی و ملایمت در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد.
33.ما هنگامی به مسائل یکدیگر توجه نشان می دهیم برای خودمان نیز منافعی در بر داشته باشد.
34.در خانه ما مقرراتی جهت جلوگیری ار کتک کاری و یا تنبیه فردی که کتک کاری کرده است، وجود دارد.
35.در خانه ما احساسهای ناخوشایند زیادی وجود دارد.
36.ما احساس می کنیم همان گونه که هستیم ، مورد قبول واقع می شویم.
37.وقتی از عمل یکی از اعضای خانواده خوشمان نیاید، به او می گوییم.
38.ما درباره تقسیم کارهای خانه بین اعضا، با هم صحبت می کنیم.
39.ما با یکدیگر مهربان هستیم.
40.اعضای خانواده ما فقط زمانی به مسائل یکدیگر توجه نشان می دهند که بتوانند از آن بهره ای ببرند.
41.ما به هیچ مقررات و ضوابطی پای بند نیستیم.
42.درخانواده ما تصمیم گیری امری دشوار است.
43.هرگاه از یکی از اعضای خانواده ما تقاضایی شود، باید دوباره یادآوری گردد.
44.اعضای خانواده ما در حضور یکدیگر بی رودربایستی گریه می کنند.
45.اعضای خانواده ما با حسن نیت بیش از اندازه در ندگی یکدیگر دخالت می کنند.
46.درخانه ما وقتی مقررات خانواده مقض می شود، معلوم نیست که چه واکنشی بروز خواهد کرد.
47.ما می توانیم برای حل مشکلات تصمیم بگیریم.
48.ما کاملا از وظایفی که خانواده برایمان تعیین می کند، ناراضی هستیم.
49.در خانواده ما هرج و مرج است.
50.در خانه ما برای شرایط خطرناک، مقرراتی وضع شده است.
51.ما نمی توانیم به راحتی باهم کنار بیاییم .
52.ما به یکدیگر اعتماد داریم.
53.ما در مورد آداب غذا خوردن ، انتظار خاصی از یکدیگر نداریم
 
ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
نظر سایت روان سنجی :
نسخه دیگری از این تست با 60 ماده ، توسط دکتر باقر ثنایی با عنوان " ایزار سنجش خانواده" ارائه شده است . گویه ها و تعداد گویه ها و گزینه ها متفاوت است .
دستورالعمل اجرایی ابتدای تست توسط سایت روان سنجی نوشته شده است .