پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه

پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه

Family Resilience short Scale

عبارتهایی درباره ارتباط ها در خانواده داده شده است با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

1= کاملا مخالفم ... 2= مخالفم ... 3= نظری ندارم ... 4= موافقم ... 5 = کاملا موافقم

1.     آن چه در خانه اجرا می شود، دستورات والدینم است.

2.     ای کاش من هم در منزل از قدرتی برخوردار بودم.

3.     در منزل به راحتی می توانم درباره موضوعات مختلف اظهار نظر کنم.

4.     اگر نظری مخالف نظر والدینم بیان کنم، آن ها به شدت ناراحت می شوند.

5.     در منزل ما تمامی کارها مطابق قاعده و قانون انجام می شود.

6.     ما فرزندان نیز اجازه داریم مطابق میل شخصی خودمان رفتار کنیم.

7.     اغلب اوقات والدینم برای شنیدن حرفهایم آمادگی دارند.

8.     عقاید و نظرات ما اغلب به صورت جمله کوتاه بیان می شوند.

9.     اعضای خانواده ما کمتر می توانند حرفها و عقاید یک دیگر را تحمل کنند.

10. در تصمیمات خانوادگی ، همه افراد حق اظهار نظر دارند.

11. آرزو دارم فرد مستقلی باشم تا بتوانم شخصا تصمیم گیری کنم.

12. در خانه ما هر کس فقط وظایف خودش را انجام می دهد.

13. در مواردی که با کمبود وقت مواجه می شوم، والدینم در انجام دادن وظایف به من کمک می کنند.

14. در منزل ما ، نقش و وظیفه هر عضوی از خانواده مشخص است.

15. از این که در خانواده همه به هم کمک می کنند، خوشحال هستم.

16. برخی از اعضای خانواده( مانند پدر، مادر و ...) از این که فردی در انجام دادن کارها با آنها همکاری نمی کند، گله مند هستند.

 

ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

شاکری ، سهراب (1381) ، بررسی ویژگی های روان سنجی ، پرسشنامه انعطاف خانوادگی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج . ( به نقل از منبع فوق)

نظر سایت روان سنجی :

عنوان لاتین توسط سایت و به منظور طبقه بندی اختیار شده است . به نظر می رسد که واژه Resilience چندان مناسب نباشد .

دستورالعمل اجرایی ابتدای تست توسط سایت روان سنجی نوشته شده است .