مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر

مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر
Hatfield and Sprecher’s Love Scale
آیا لیلی و مجنون واقعی شما هستید؟ مقیاس "هاتفیلد" و " اسپریچر" 37 ماده
به کسی فکر کنید که در حال حاضر عاشق او هستید یا به آخرین کسی فکر کنید که او را دوست داشتید. برای نمره گذاری پاسخ های خود ، از مقیاس زیر کمک بگیرید .
کاملا=9-‎--‎-8-‎--‎--7-‎--‎-6-‎--‎-5-‎--‎-4-‎--‎-3-‎--‎-2-‎--‎-1 = اصلا
1- اگر او مرا ترک کند به شدت ناراحت خواهم شد.
2- گاهی احساس می کنم که نمی توانم افکارم را کنترل کنم ، همیشه به فکر او هستم .
3- وقتی می خواهم کاری انجام دهم تا او خوشحال شود ، احساس خوشحالی می کنم .
4- دوست دارم با او باشم نه با هر فرد دیگر .
5- فکر این که او عاشق فرد دیگری شود، حسادتم را بر می انگیزد .
6- به شدت می خواهم که درباره او همه چیز را بدانم .
7- از هر جهت او را می خواهم ، جسمی ، هیجانی و ذهنی .
8- برای محبت او اشتهای سیری ناپذیری دارم .
9- او برای من ، همسر ایدالی است .
10- وقتی به من دست می زند ، تمام وجودم به لرزه در می آید .
11- او به طور دائم در افکار من حضور دارد .
12- دوست دارم که او درباره من همه چیز را بداند ، افکار ، الزام ها و امیدها .
13- به شدت می خواهم ویژگی هایی داشته باشم که او دوست دارد .
14- خیلی جذب او شده ام .
15- در ارتباط با او ، وقتی مسائل خوب پیش نمی رود ، به شدت افسرده می شوم .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380