مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر
mbahrani@shirazu.ac.ir
Harter's classroom affect and motivational scale
پاسخ آزمودنی ها در یک طیف 5 درجه ای لیکرت ( 1= هیچ وقت الی 5= تقریبا همیشه) ثیت می شود.
1-      در کلاس سوال می کنم زیرا می خواهم چیزهای جدیدی یاد بگیرم .
2-      دوست دارم بفهمم چطور می توانم کارهای درسی ام را بدون کمک دیگران انجام دهم.
3-      علاقه ندارم راه حل مسائل دشوار را پیدا کنم.
4-      من برای این درس می خوانم که معلم می خواهد.
5-      وقتی چیزی را زود نمی فهمم از معلم می خواهم جواب را به من بگوید.
6-      دوست دارم در مدرسه تا می توانم یاد بگیرم
7-      من تمرین و کارهای اضافی می کنم چون درباره مطالب مورد علاقه ام می توانم چیزهایی یاد بگیرم.
8-      وقتی بعضی از مطالب را فورا نمی فهمم ترجیح می دهم آن ها را با تلاش خودم بفهمم.
9-      می خواهم فقط چیزهایی را در مدرسه یاد بگیرم که مجبورم.
10-   کارهای مدرسه را چون معلم می گوید انجام می دهم.
11-   میل دارم از معلم بخواهم در تکالیفم به من کمک کند.
12-   دوست دارم سراغ تکالیف تازه ای که مشکل تر است بروم.
13-   برای این مطالب را می خوانم که به موضوع آن ها علاقه دارم.
14-   وقتی اشتباهی می کنم دلم می خواهد خودم پاسخ درست را پیدا کنم.
15-   تکالیف دشوار را دوست ندارم چون مجبورم سخت کار کنم.
16-   روی مساله ها به این خاطر کار می کنم که مجبور هستم.
17-   وقتی اشتباهی می کنم دوست دارم از معلم بپرسم چگونه جواب درست را پیدا کنم.
18-   آن مطالبی را بیشتر دوست دارم که حل کردن آن ها مرا سخت به فکر کردن وادار می کند.
19-   کارهای درسی را برای این انجام می دهم تا مطالب زیادی که می خواهم بفهمم پیدا کنم.
20-   اگر در مساله ای به مشکل برخورد کنم تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.
21-   من کار آسان را دوست دارم تا مطمئن باشم می توانم آن را انجام دهم.
22-   من از معلم سوال می کنم چون می خواهم به من توجه کند.
23-   اگر در مساله ای به مشکل برخورد کنم از معلم تقاضای کمک می کنم.
24-   من مسائل دشوار را دوست دارم چون از حل آن ها لذت می برم.
25-   من واقعا سخت کار می کنم چون می خواهم چیزهای جدیدتری یاد بگیرم.
26-   مایلم تکالیفم را بدون کمک دیگران انجام دهم.
27-   دوست دارم به تکالیفی بپردازم که نسبتا آسان است.
28-   دلم می خواهد در برنامه ریزی کارهای بعدی معلم به من کمک کند.
29-   به تکالیف دشوار درسی علاقه دارم چون جالب ترند.
30-   روی مساله ها کار می کنم تا یاد بگیرم چگونه باید آن ها را حل کنم.
31-   درس هایی را دوست دارم که یادگیری جواب آن ها نسبتا آسان است.
32-   دلم می خواهد از معلم بپرسم چگونه باید تکالیف درسی را انجام داد.
33-   به کارهای سخت علاقه دارم چون توانایی های خودم را می توانم آزمایش کنم.
بحرانی ، محمود . بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 5 / شماره یک . 1388 . صفحات 50-72
نظر سایت روانسنجی : الف : آقای بحرانی پیشنهاد کرده اند که سوال 3 به صورت مثبت مطرح شود . ب: به نظر می رسد برای دروسی چون ادبیات و تاریخ ، برخی از گویه ها چون : 16 و 24و30 در مورد واژه مساله نیازمند بازنگری باشند .