مشکلات شخص با برادر

شاخص روابط برادری و خواهری
مشکلات شخص با برادر
والتر دبلیو. هودسون ، گوردن مک نیل و جی دیبرکس
Index of Brother and Sister Relations (IBR and ISR)
این پرسشنامه برای اندازه گیری احساس شما نسبت به برادرتان تدوین شده است . این پرسشنامه ، امتحان نیست که نمره صحیح یا غلط داشته باشد. به هر یک از سوال ها با قرار دادن نمره ای که از بین نمرات زیر انتخاب می کنید ، به طور دقیق و صحیح پاسخ دهید .
1= هرگز
2= خیلی بندرت
3= خیلی کم
4=بعضی اوقات
5= خیلی از اوقات
6= اکثر اوقات
7= همیشه
-‎--‎-- 1) من با برادرم خیلی خوب کنار می آیم .
-‎--‎-- 2) برادرم طوری رفتار می کند که انگار به من اهمیتی نمی دهد .
-‎--‎-- 3) برادرم با من بد رفتار می کند .
-‎--‎-- 4) به نظر می رسد برادرم واقعا به من بها می دهد .
-‎--‎-- 5) من واقعا می توانم به برادرم اعتماد کنم .
-‎--‎-- 6) به نظر می رسد برادرم مرا دوست ندارد .
-‎--‎-- 7) برادرم واقعا مرا درک می کند .
-‎--‎-- 8) به نظر می رسد برادرم مرا خیلی دوست دارد .
-‎--‎-- 9) من و برادرم خوب باهم کنار می آییم .
-‎--‎--10) از برادرم متنفرم .
-‎--‎--11) به نظر می رسد برادرم دوست دارد من دور و بر او باشم .
-‎--‎--12) من واقعا برادرم را دوست دارم .
-‎--‎--13) احساس می کنم که برادرم واقعا مرا دوست ندارد .
-‎--‎--14) کاش شخص دیگری برادرمن بود .
-‎--‎--15) برادرم با من خیلی مهربان است .
-‎--‎--16) به نظر می رسد گه برادرم به من بها می دهد .
-‎--‎--17) به عقیده برادرم ، من برایش مهم نیستم .
-‎--‎--18) برادرم برای من یک منبع واقعی دلخوشی است .
-‎--‎--19) به نظر نمی رسد که برادرم حتی به من توجه داشته باشد .
-‎--‎--20) کاش برادرم مرده بود .
-‎--‎--21) برادرم به نظرات و عقاید من اهمیت خیلی زیادی می دهد .
-‎--‎--22) برادرم واقعا غیر منطقی است .
-‎--‎--23) "دور و بر برادرم بودن" را نمی توانم تحمل کنم .
-‎--‎--24) به نظر می رسد برادرم با دید تحقیر به من نگاه می کند .
-‎--‎--25) از بودن با برادرم لذت می برم .
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.