شاخص رضایت زناشویی

شاخص رضایت زناشویی
والتر دبلیو . هودسن
Index of Marital Satisfaction (IMS)
این پرسشنامه برای اندازه گیری میزان رضایت شما از ازدواج خودتان ساخته شده است . هدف از این پرسشنامه امتحان کردن نیست ، لذا جواب صحیح و غلط ندارد . بنابراین خواهشمند است سعی کنید این سؤالات را با گذاشتن یکی از اعداد زیر در مقابل آن هرچه بادقت تر و دقیق تر پاسخ دهید .
1= هیچگاه 2= خیلی بندرت 3= نسبتا کم 4= گاهی اوقات 5= نسبتا زیاد 6= اکثراوقات 7=همیشه
1) همسرمن به قدر کافی محبت دارد .
2) همسرم با من بد رفتار می کند .
3) همسرم واقعا به من اهمیت می دهد .
4) اگر قرار باشد دوباره انتخاب کنم ، احساس می کنم همسر فعلی ام را انتخاب نمی کنم.
5) احساس می کنم که می توانم به همسرم اعتماد کنم .
6) احساس می کنم رابطه ما در حال از هم پاشیدن است .
7) همسرم واقعا مرا درک نمی کند .
8) احساس می کنم ما رابطه خوبی داریم .
9) من و همسرم رابطه خوب و خوشی داریم .
10) زندگی مشترک ما کسالت آور است .
11) من و همسرم در کنار هم بسیار خوش هستیم .
12) همسرم به من اطمینان ندارد .
13) رابطه ما بسیار صمیمانه است .
14) احساس می کنم ، که نمی توانم به همسر خود تکیه کنم .
15) احساس می کنم ما علایق مشترک چندانی نداریم .
16) ما اختلاف نظرها و بگو مگوهای خودمان را خیلی خوب به انجام می رسانیم .
17) من و همسرم مسائل مالی را خیلی خوب حل و فصل می کنیم .
18) احساس می کنم هرگز نمی باید با همسرم ازدواج می کردم .
19) من و همسرم خیلی خوب با هم کنار می آییم .
20) رابطه ما خیلی با ثبات است .
21) همسرم مایه آرامش واقعی من است .
22) احساس می کنم که همسرم دیگر برایم اهمیت ندارد .
23) احساس می کنم آینده رابطه ما درخشان است .
24) احساس می کنم رابطه ما تهی و بی محتواست .
25) احساس می کنم هیچ هیجانی در رابطه ما نیست .

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387