پرسشنامه صمیمیت[- کناره جویی]

پرسشنامه صمیمیت[- کناره جویی] بر اساس نظریه اریکسون
Intimacy Questionnaire in Erikson’s Theory (IQET). By Ochse‚R.‚& Plug (1986)
این پرسشنامه به ارزیابی ششمین مرحله رشد "اریکسون" یعنی (صمیمیت – کناره جویی) اختصاص دارد .
پرسشنامه به صورت عبارت ارائه شده و هر یک از عباراتی را که در مورد شما صدق می کند ، باکشیدن دایره دور یکی از پاسخ های هرکز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب و غالبا مشخص کنید.
1. من احساس می کنم هیچ کس من واقعی [مرا] نمی شناسد .
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

2. من وقتی با کسی هستم کاملا احساس با هم بودن می کنیم .
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

3. من احساس می کنم بهتر است تنها بمانم تا این که ازدواج کنم.
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

4. من افکار خصوصی خودم را با کسی [دیگران] مطرح می کنم.
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

5. من احساس می کنم مثل این که در دنیا تنها هستم.
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

6. دیگران در غم و شادی من شریکند.
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

7. من احساس می کنم هیچ کس واقعا دلواپس من نیست.
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

8. من احساس شرمساری می کنم وقتی مردم درباره مشکلات شخصیشان با من صحبت می کنند.
هرگز ، ، گاه گاهی ، نسبتا اغلب ، غالبا

برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . کلمات داخل [ ] توصیه سایت است . تست فقط برای دانش جویان دارای میانگین و انحراف معیار است ، که مربوط به ایران نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.