مقایسه کلامی فرم ب

مقایسه کلامی فرم ب : زمان 7 دقیقه
آزمون های هوش دوره راهنمایی
بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی– سال 1353
این قسمت دارای 19 سوال است. هر سوال عبارت از جمله ای است که در آن یک جای خالی وجود دارد که برای تکمیل آن چهار کلمه پیشنهاد شده است . شما باید با توجه به مفهوم جمله کلمه ای را که معنی جمله را کامل می کند پیدا نمایید [کنید] و در پاسخنامه علامت بزنید.
مثال نمونه
نسبت سر به کلاه ، مثل نسبت ........... است به کفش
‌أ-        دست
‌ب-    پا
‌ج-     شانه
‌د-      جوراب
در این مثال جواب درست (ب) است زیرا همان طور که کلاه را بر سر می کذاریم کفش را نیز به چا می کنیم. بنابراین در پاسخنامه برای [این مثال] ، مربع (ب) را علامت بزنید.
مدت پاسخ دادن به این آزمون 7 دقیقه است .
1)     نسبت کفش به پای انسان ، مثل نسبت ........... است به پای اسب
‌أ-        دم
‌ب-    یال
‌ج-     نعل
‌د-      زین
 
2)     نسبت غذا به خوردن ، مثل نسبت آب است به...........
‌أ-        بخارشدن
‌ب-    جاری شدن
‌ج-     ریختم
‌د-      آشامیدن
 
3)     نسبت مار به خزیدن ، مثل نسبت پرنده است به...........
‌أ-        پرواز کردن
‌ب-    نفس کشیدن
‌ج-     پرداشتن
‌د-      بال داشتن
 
4)     نسبت باغ به جنگل ، مثل نسبت حوض است به ...........
‌أ-        چاه
‌ب-    تلمبه
‌ج-     دریاچه
‌د-      خانه
 
5)     نسبت نفت به بخار ، مثل نسبت بنزین است به...........
‌أ-        چرخ دستی
‌ب-    اتومبیل
‌ج-     لکه گیری
‌د-      بشکه
 
6)     نسبت عسل به شیرین ، مثل نسبت  سرکه است ...........
‌أ-        ترس
‌ب-    شور
‌ج-     تلخ
‌د-      تند
 
7)     نسبت صبح به صبحانه ، مثل نسبت شب است به ...........
‌أ-        شام
‌ب-    ناهار
‌ج-     عصرانه
‌د-      خوراک
 
8)     نسبت حرف "د" به حرف "ذ"  ، مثل نسبت حرف "ر" به جرف ...........
‌أ-        ژ
‌ب-    ز
‌ج-     س
‌د-      و
 
9)     نسبت سوال به جواب ، مثل نسبت پرسیدن است به ...........
‌أ-        گوش دادن
‌ب-    پاسخ دادن
‌ج-     شنیدن
‌د-      دانستن
 
10)نسبت فرد به زوج ، مثل نسبت یک است به ...........
‌أ-        سه
‌ب-    پنج
‌ج-     دو
‌د-      هفت
 
11) نسبت کامیون به بار ، مثل نسبت انوبوس است به ...........
‌أ-        راننده
‌ب-    دوچرخه
‌ج-     فرمان
‌د-      مسافر
 
12)نسبت عبادت به پرهیزگار ، مثل نسبت ........... است به گناهکار
‌أ-        پاداش
‌ب-    نیکی
‌ج-     پرهیزکاری
‌د-      خطا
 
13)نسبت ...........  به زندان ، مثل نسبت بیمار است به بیمارستان
‌أ-        پلیس
‌ب-    زندانی
‌ج-     پزشک
‌د-      نگهبان
 
14)نسبت خواندن به می خوانم ، مثل نسبت نوشتن است به ...........
‌أ-        خواهم نوشت
‌ب-    خواندم
‌ج-     نوشتم
‌د-      می نویسم
 
15)نسبت خواهر به برادر ، مثل نسبت عمه است به ...........
‌أ-        عمو
‌ب-    خاله
‌ج-     دایی
‌د-      مادر
 
16)نسبت دندان به جویدن ، مثل نسبت ریه است به ...........
‌أ-        خوردن
‌ب-    نفس کشیدن
‌ج-     خوابیدن
‌د-      خسته شدن
 
17)نسبت شهر به ده ، مثل نسبت کشور است به ...........
‌أ-        دنیا
‌ب-    روستا
‌ج-     استان
‌د-      قاره
 
18)نسبت ترازو به وزن ، مثل نسبت متر است به...........
‌أ-        قد
‌ب-    خط کش
‌ج-     سن
‌د-      حجم
 
19)نسبت دیروز به فردا ، مثل نسبت شنبه است به ...........
‌أ-        یکشنبه
‌ب-    سه شنبه
‌ج-     دوشنبه
‌د-      جمعه
 
شریفی، حسن پاشا . نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت . انتشارات سخن . 1376
توضیح سایت روان سنجی : ابزار متعلق به سال 1353 است . این سایت دسترسی به نرم ابزار ندارد. شایسته است علاقمندان با ارائه دهنده یا اداره امتحانات وزارت آموزش و پرورش تماس بگیرند.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.