طبقه بندی کلمات فرم الف

طبقه بندی کلمات فرم الف : زمان 6 دقیقه
آزمون های هوش دوره راهنمایی
بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی – سال 1353
این قسمت دارای 17 سوال است. هر سوال عبارت از چهار کلمه است که سه کلمه آن را می توان به مناسبتی در یک گروه قرار داد ولی یکی از این چهار کلمه بین کلمات دیگر ناجور است و ارتباطی با سه کلمه دیگر ندارد. شما باید کلمه ناجور را پیدا کنید و در پاسخنامه علامت بزنید.
مثال نمونه
‌أ-        میخک
‌ب-    یاس
‌ج-     پرتقال
‌د-      لاله
 
در این مثال جواب درست (ج) است زیرا پرتقال که میوه است با سه جواب دیگر که گل می باشند تفاوت دارد. بنابراین در پاسخنامه برای مثال اول [ این مثال] ، مربع (ج) را علامت بزنید.
مدت پاسخ دادن به این آزمون 6 دقیقه است.
1)      
‌أ-        مار
‌ب-    میش
‌ج-     روباه
‌د-      شغال
2)      
‌أ-        دست
‌ب-    بازو
‌ج-     انگشت
‌د-      پیراهن
3)      
‌أ-        بهار
‌ب-    پاییز
‌ج-     تابستان
‌د-      نو روز
4)      
‌أ-        هویج
‌ب-    به
‌ج-     سیب
‌د-      هلو
5)      
‌أ-        خاک
‌ب-    ساقه
‌ج-     برگ
‌د-      گل
6)      
‌أ-        کفش
‌ب-    کلاه
‌ج-     سر
‌د-      دستکش
7)      
‌أ-        قرقره
‌ب-    سبد
‌ج-     قیچی
‌د-      انگشتانه
8)      
‌أ-        نیمکت
‌ب-    شیشه
‌ج-     مبل
‌د-      صندلی
9)      
‌أ-        یخ
‌ب-    باران
‌ج-     باد
‌د-      تگرگ
10) 
‌أ-        زرافه
‌ب-    خوک
‌ج-     گوسفند
‌د-      کلاغ
11) 
‌أ-        شهر
‌ب-    جمعیت
‌ج-     بخش
‌د-      استان
12) 
‌أ-        آب
‌ب-    چای
‌ج-     خرما
‌د-      شربت
13) 
‌أ-        ساختمان
‌ب-    سینما
‌ج-     بزرگ
‌د-      پارک
14) 
‌أ-        هندوانه
‌ب-    هویج
‌ج-     چغندر
‌د-      شلغم
15) 
‌أ-        خلبان
‌ب-    هواپیما
‌ج-     دهقان
‌د-      باغبان
16) 
‌أ-        تیشه
‌ب-    تبر
‌ج-     چوب
‌د-      اره
17) 
‌أ-        خواهر
‌ب-    خاله
‌ج-     عمه
‌د-      عمو
 
شریفی، حسن پاشا . نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت . انتشارات سخن . 1376
توضیح سایت روان سنجی : ابزار متعلق به سال 1353 است . این سایت دسترسی به نرم ابزار ندارد. شایسته است علاقمندان با ارائه دهنده یا اداره امتحانات وزارت آموزش و پرورش تماس بگیرند.