طبقه بندی کلمات فرم ب

طبقه بندی کلمات فرم ب : زمان 6 دقیقه
آزمون های هوش دوره راهنمایی
بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی – سال 1353
این قسمت دارای 17 سوال است. هر سوال عبارت از چهار کلمه است که سه کلمه آن را می توان به مناسبتی در یک گروه قرار داد ولی یکی از این چهار کلمه بین کلمات دیگر ناجور است و ارتباطی با سه کلمه دیگر ندارد. شما باید کلمه ناجور را پیدا کنید و در پاسخنامه علامت بزنید.
مثال نمونه
‌أ-        میخک
‌ب-    یاس
‌ج-     پرتقال
‌د-      لاله
 
در این مثال جواب درست (ج) است زیرا پرتقال که میوه است با سه جواب دیگر که گل می باشند تفاوت دارد. بنابراین در پاسخنامه برای مثال اول [ این مثال] ، مربع (ج) را علامت بزنید.
مدت پاسخ دادن به این آزمون 6 دقیقه است.
1)      
‌أ-        شلوار
‌ب-    پیراهن
‌ج-     کت
‌د-      انگشتر
2)      
‌أ-        نامه
‌ب-    مجله
‌ج-     دوات
‌د-      کتاب
3)      
‌أ-        اتوبوس
‌ب-    ماشین سواری
‌ج-     کامیون
‌د-      گاری
4)      
‌أ-        فنجان
‌ب-    نعلبکی
‌ه-      چنگال
‌ج-     سماور
5)      
‌أ-        سنتور
‌ب-    میز
‌د-      طبل
‌ج-     شیپور
6)      
‌أ-        بشقاب
‌ب-    بطری
‌د-      قاشق
‌ج-     چنگال
7)      
‌أ-        زمین
‌ب-    دوستی
‌د-      شادی
‌ج-     ترس
8)      
‌أ-        مدرسه
‌ب-    مدیر
‌د-      ناظم
‌ج-     شاگرد
9)      
‌أ-        الاغ
‌ب-    گاو
‌د-      گوسفند
‌ج-     گرگ
10) 
‌أ-        چمدان
‌ب-    قفسه
‌د-      کیف
‌ج-     ساک دستی
11) 
‌أ-        مهری
‌ب-    مجید
‌د-      حمود
‌ج-     مرتضی
12) 
‌أ-        میخ
‌ب-    چکش
‌د-      در
‌ج-     اره
13) 
‌أ-        مارمولک
‌ب-    کرم ابریشم
‌د-      هزارپا
‌ج-     پروانه
14) 
‌أ-        تخته سیاه
‌ب-    گچ
‌د-      مداد
‌ج-     خودکار
15) 
‌أ-        قطار
‌ب-    شتر
‌د-      کشتی
‌ج-     هواپیما
16) 
‌أ-        کوه
‌ب-    جنگل
‌ج-     خیابان
‌د-      رودخانه
17) 
‌أ-        چاق
‌ب-    خوردن
‌ج-     کوتاه
‌د-      بلند
 
شریفی، حسن پاشا . نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت . انتشارات سخن . 1376
توضیح سایت روان سنجی : ابزار متعلق به سال 1353 است . این سایت دسترسی به نرم ابزار ندارد. شایسته است علاقمندان با ارائه دهنده یا اداره امتحانات وزارت آموزش و پرورش تماس بگیرند.