پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)
Innovative Behavior Questionnaire
این پرسشنامه شامل 8 جمله توصیفی است. سرپرست گرامی، لطفا کارمند تحت نظارت خود را با توجه به موارد زیر ارزشیابی نمایید.
1= کاملا مخالف ... 2= مخالف ...3= متوسط ... 4= موافق ... 5= کاملا موافق
1. در انجام دادن کار به دنبال استفاده از فن آوری ، روش ها و فنون جدید است و اندیشه های مفید و سازنده ای را ارائه می دهد.
2. اندیشه های خلاقانه را ارائه می دهد.
3. اندیشه های جدید را سازمان و ترویج می دهد.
4. در جستجو و تامین بودجه و امکانات لازم برای اجرای اندیشه های جدید می باشد.
5. برای اجرای اندیشه های خود، طرح و برنامه های مناسب را به کار می گیرد.
6. خلاق و نو آور است.
7. به طور کلی ، به خلاقیت و نوآوری، بسیار علاقه مند است.
8. تجربه نشان می دهد که می تواند از امکانات موچود در جهت نو آوری استفاده کند.

ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
سایت روان سنجی :
عنوان لاتین توسط پایگاه روان سنجی به منظور طبقه بندی اختیار شده است.
در دستورالعمل ابتدایی توسط پایگاه تغییراتی داده شده است.