مقیاس خشم چند بعدی

مقیاس خشم چند بعدی 38 ماده
آیا فردی عصبانی هستید ؟

The Multidimensional Inventory

Siegel‚ Judith
هرکس ، گهگاه عصبانی می شود .تعدادی از جملاتی که افراد درباره چگونگی خشم خود گفته اند ، در زیر آورده شده است . اعداد زیر را برای مشخص کردن این که هر جمله تا چه حد گویای حال شماست ، به کار برید . لطفا به همه سوال ها پاسخ دهید .
5= کاملا درست 4= اکثرا درست 3= تا حدی درست/تا حدی نادرست 2= اکثرا نادرست 1= کاملا نادرست1- من بیشتر از افراد عادی خشمگین می شوم .
2- در موقعیت ها مشابه ، سایر افراد بیشتر از من عصبانی می شوند .
3- توی دلم ناراحتی هایی دارم که آنها را با هیچ کس در میان نمی گذارم .
4- حتی وقتی از دست کسی عصبانی هستم ، سعی می کنم با او بسازم .
5- مخفیانه از کارهای دیگران خرده گیری می کنم .
6- راحت عصبانی می شوم .
7- وقتی که عصبانی هستم ، اجازه می دهم که او نیز این را بداند .
8- افراد زیادی را دیده ام که دیگران آنها را ماهر می دانن، اما بهتر از من نیستند .
9- بعضی چیزها هستند که هر روز مرا خشمگین می کنند .
10- بیش از حد عصبانی می شوم .
11- از نشان دادن خشم خودم احساس گناه می کنم .
12- وقتی از کسی عصبانی هستم ، آن را سر هر کس که در کنارم باشد ، خالی می کنم .
13- برخی از دوستانم عادت هایی دارند که مرا خیلی ناراحت و عصبانی می کند .
14- تعجب می کنم که چرا این قدر عصبانی می شوم .
15- وقتی به دیگران فهماندم که عصبانی هستم ، آن را فراموش می کنم .
16- مردم پشت سر من حرف می زنند .
17- بعضی وقت ها بدون دلیل هیچ مشخصی ، عصبانی می شوم .
18- با فکر کردن درباره چیزهایی که به گذشته مربوط می شود عصبانی می شوم .
19- حتی پس از نشان دادن خشم ، نمی توانم آن را فراموش کنم .
20- وقتی خشم خود را از دیگران پنهان می کنم ، برای مدت طولانی درباره آن فکر می کنم .
21- حتی از این که دیگران اطرافم باشند ، اذیت می شوم .
22- وقتی عصبانی می شوم ، ساعت ها عصبانی می مانم .
23- وقتی خشم خود را از دیگران پنهان می کنم ، خیلی زود آن را فراموش می کنم .
24- سعی می کنم بدون این که دیگران متوجه عصبانیتم شوند ، درباره مسائل با آنها گفتگو می کنم.
25- وقتی عصبانی می شوم ، زئد تر از سایر افراد آرام می گیرم .
26- آن قدر عصبانی می شوم که احسحس می کنم ممکن است کنترل خود را از دست بدهم .
27- اگر احساساتم را به دیگران نشان بدهم ، آنها تصور خواهند کرد که نمی توانند با من کنار بیایند .
28- در مقابل کسانی که بیش از حد رفتار دوستانه دارند ، با احتیاط عمل می کنم .
29- برایم دشوار است که اجازه بدهم دیگران از عصبانیت من آگاه شوند .
30- وقتی عصبانی می شوم که :
‌أ- کسی روی مرا زمین بیاندازد .
‌ب- مردم غیر منصفانه رفتار کنند .
‌ج- چیزی مانع تحقق اهداف من شود .
‌د- معطل شوم .
‌ه- کسی مرا خجالت زده کند .
‌و- مجبور شوم از کسی که شایستگی کمتری نسبت به من دارد ، اطاعت کنم .
‌ز- مجبور شوم با افرادی نالایق کار کنم .
‌ح- مرتکب عمل احمقانه ای شوم .
‌ط- به خاطر کاری که انجام داده ام ، مورد قدردانی قرار نگیرم . 

ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.