مقیاس خشم چند بعدی

مقیاس خشم چند بعدی 38 ماده
آیا فردی عصبانی هستید ؟

The Multidimensional Inventory

Siegel‚ Judith
هرکس ، گهگاه عصبانی می شود .تعدادی از جملاتی که افراد درباره چگونگی خشم خود گفته اند ، در زیر آورده شده است . اعداد زیر را برای مشخص کردن این که هر جمله تا چه حد گویای حال شماست ، به کار برید . لطفا به همه سوال ها پاسخ دهید .
5= کاملا درست 4= اکثرا درست 3= تا حدی درست/تا حدی نادرست 2= اکثرا نادرست 1= کاملا نادرست1- من بیشتر از افراد عادی خشمگین می شوم .
2- در موقعیت ها مشابه ، سایر افراد بیشتر از من عصبانی می شوند .
3- توی دلم ناراحتی هایی دارم که آنها را با هیچ کس در میان نمی گذارم .
4- حتی وقتی از دست کسی عصبانی هستم ، سعی می کنم با او بسازم .
5- مخفیانه از کارهای دیگران خرده گیری می کنم .
6- راحت عصبانی می شوم .
7- وقتی که عصبانی هستم ، اجازه می دهم که او نیز این را بداند .
8- افراد زیادی را دیده ام که دیگران آنها را ماهر می دانن، اما بهتر از من نیستند .
9- بعضی چیزها هستند که هر روز مرا خشمگین می کنند .
10- بیش از حد عصبانی می شوم .
11- از نشان دادن خشم خودم احساس گناه می کنم .
12- وقتی از کسی عصبانی هستم ، آن را سر هر کس که در کنارم باشد ، خالی می کنم .
13- برخی از دوستانم عادت هایی دارند که مرا خیلی ناراحت و عصبانی می کند .
14- تعجب می کنم که چرا این قدر عصبانی می شوم .
15- وقتی به دیگران فهماندم که عصبانی هستم ، آن را فراموش می کنم .
16- مردم پشت سر من حرف می زنند .
17- بعضی وقت ها بدون دلیل هیچ مشخصی ، عصبانی می شوم .
18- با فکر کردن درباره چیزهایی که به گذشته مربوط می شود عصبانی می شوم .
19- حتی پس از نشان دادن خشم ، نمی توانم آن را فراموش کنم .
20- وقتی خشم خود را از دیگران پنهان می کنم ، برای مدت طولانی درباره آن فکر می کنم .
21- حتی از این که دیگران اطرافم باشند ، اذیت می شوم .
22- وقتی عصبانی می شوم ، ساعت ها عصبانی می مانم .
23- وقتی خشم خود را از دیگران پنهان می کنم ، خیلی زود آن را فراموش می کنم .
24- سعی می کنم بدون این که دیگران متوجه عصبانیتم شوند ، درباره مسائل با آنها گفتگو می کنم.
25- وقتی عصبانی می شوم ، زئد تر از سایر افراد آرام می گیرم .
26- آن قدر عصبانی می شوم که احسحس می کنم ممکن است کنترل خود را از دست بدهم .
27- اگر احساساتم را به دیگران نشان بدهم ، آنها تصور خواهند کرد که نمی توانند با من کنار بیایند .
28- در مقابل کسانی که بیش از حد رفتار دوستانه دارند ، با احتیاط عمل می کنم .
29- برایم دشوار است که اجازه بدهم دیگران از عصبانیت من آگاه شوند .
30- وقتی عصبانی می شوم که :
‌أ- کسی روی مرا زمین بیاندازد .
‌ب- مردم غیر منصفانه رفتار کنند .
‌ج- چیزی مانع تحقق اهداف من شود .
‌د- معطل شوم .
‌ه- کسی مرا خجالت زده کند .
‌و- مجبور شوم از کسی که شایستگی کمتری نسبت به من دارد ، اطاعت کنم .
‌ز- مجبور شوم با افرادی نالایق کار کنم .
‌ح- مرتکب عمل احمقانه ای شوم .
‌ط- به خاطر کاری که انجام داده ام ، مورد قدردانی قرار نگیرم . 

ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388