مقیاس سنجش سبک مدیریت - حسنی

پرسشنامه سبک مدیریت - حسنی

1)      

الف : مدیر باید اختیارات اجرایی و قدرت قانونی را تنها در دست خود نگه دارد.

ب : مدیر باید با علاقمندی کامل در جلسات با حضور کارکنان ظرکت کند.

2)      

الف : چنان که شرایط کار مساعد باشد انجام کار در جعت هدف های سازمانی لذت بخش می شود .

ب: اغلب کارکنان ذاتا از کار گریزانند.

3)      

الف : مدیر باید از ابتکارات و خلاقیت های کارکنان در امر اداره سازمان استقبال کند.

ب: وظیفه مدیر اجرای مقررات است نه اظهار نظر درباره آن.

4)      

الف: ایجاد روابط غیر رسمی به موقعیت شغلی مدیر لطمه می زندو

ب : به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه ها باید آنها را تعدیل کرد.

5)      

الف : فرصت مسئولیت دادن به افراد باعث افزایش کارایی می شود.

ب : جایگزینی افراد مهمترین علل پیشرفت سازمان است .

6)      

الف : سلب اختیار مهمترین عامل موفقیت مدیر است .

ب : چنان که افراد در مشاغل مورد علاقه خود اشتغال ورزند در کارها خلاق بوده و راه خود را پیدا می کنند.

7)      

الف : مناسبات بین افراد مهمترین عامل موثر کارایی در سازمان است .

ب : تصمیم گیری در امور سازمان باید بدون نظرخواهی از کارکنان صورت گیرد.

8)      

الف : ابجاد روابط غیر رسمی در سازمان مهمترین عامل پیشرفت است .

ب : ایجاد روابط غیر رسمی توقعات کارکنان را بالا می برد .

9)      

الف : تصمیم گیری سازمانی باید انفرادی باشد.

ب: توجیه دلایل تصمیمات سازمانی برای کارکنان ضروری است .

10) 

الف : انسان معمولا توانایی قبول مسئولیت برای تغییر و نو آوری را دارد .

ب : بسیاری از مردم از نظر خلاقیت و حل مسائل سازمانی قابلیت اندکی دارند.

11) 

الف : مدیر باید در نحوه انجام کار کارکنان تعیین تکلیف نماید.

ب : مدیر باید در برابر غیبت و تاخیر کارکنان انعطاف نشان دهد .

12) 

الف : اشخاص می توانند بر اساس شخصیت خویش بر رفتار زیر دستان اثر بگذارند.

ب : افرادی می توانند بر رفتار زیردستان اثر بگذارند که دارای مقام بالاتری باشند .

13) 

الف : بشر ذاتا از کار  بیزار و از کار کردن گریزان است .

ب : تلاش در جهت نیل به هدفهای سازمان تابع پاداشی است که به فرد داده می شود.

14) 

الف : حضور به موقع کارکنان در ساعات اداری مهمتر از همه چیز است .

ب : تاثیر تشویق کارکنان در جمع موجب افزایش رفتار مثبت آنان می شود.

15) 

الف : نظارت و راهنمایی مستقیم افراد سطوح بالای سازمان از عوامل ضروری حصول هدفهای سازمانی است .

ب : افراد ذاتا می توانند رفتار خود را بدون دخالت مستقیم دیگران در جهت نیل به هدفهای سازمان هدایت کنند.

16) 

الف : آشنا ساختن زیر دستان با وظایف قانونی مهمترین عامل پیشرفت مدیر است.

ب : توجیه دلاول تصمیمات سازمانی برای کارکنان امری غیرضروری است .

17) 

الف : رفتار مدیر با کارکنان صرفا باید در چارچوب اداری صورت پذیرد.

ب : مدیر باید با کارکنان در انجام وظایفشان همکاری کند.

18) 

الف : شرکت کارکنان در امور تصمیم گیری سازمان امری ضروری است .

ب : مسئولیت باید به افراد سطوح بالای سازمان واگذار شود.

19) 

الف : رسیدگی به وضع رفاهی و خواسته های کارکنان مهمترین علل پیشرفت در سازمان است.

ب : حصول هدفهای سازمانی مقدم بر همه امور است .

20) 

الف : احترام کارکنان نسبت به مدیر ناشی از اعمال قدرت قانونی است .

ب : ایجاد روابط صمیمی با کارکنان تنش ها و تعارضات را در سازمان به حداقل می رساند.

21) 

الف : حتی افراد سطح پایین سازمان می توانند با داشتن مسئولیت در محیط کار جوابگوی وظایف محوله باشند.

ب : بسیاری از مردم را باید تحت نظارت دقیق وادار به رسیدن به اهداف سازمان کرد.

22) 

الف : تاثیر پذیری در روابط انسان ی با روابط عاطفی افزایش می یابد.

ب : تاثیر پذیری در روابط انسانی با منطقی شدن افزایش می یابد.

23) 

الف : همه فعالیت های کارکنان باید زیر نظر مدیر انجام پذیرد.

ب : مدیر باید هرچه بیشتر در جمع ظاهر شود.

24) 

مدیر باید جامه عمل پوشاندن به خواسته های به حق کارکنان را در اولویت قرار دهد.

ب : مدیر باید بر اجرای دقیق بخشنامه های اداری از سوی کارکنان نظارت داشته باشد.

25) 

الف : مدیر باید رضایت کارکنان را در حد رعایت بخشنامه ها و مقررات فراهم آورد.

ب : تامین حداکثر رضایت شغلی کارکنان مهمترین عامل پیشرفت در سازمان است.

26) 

الف : مدیر نباید قصور در انجام وظایف از طرف کارکنان را نادیده بگیرد.

ب : مدیر باید دلایل تصمیمات خود را برای کارکنان توجیه کند.

27) 

الف : مدیر باید به کارکنان خود در انجام کارهای سازمان ، اعتماد داشته باشد.

ب : نظارت برای مقابله با افراد نامطمئن و نا آشنا به مسئولیت امری ضروری است.

28) 

الف : انسان اصولا نیاز به هدایت و راهنمایی دارد.

ب : انسان معمولا در جستجوی مسئولیت است .

29) 

الف : تحت نظارت دقیق و داشتن انضباط از وجوه مشخصه یک مدیر متمایز است.

ب: مدیر متمایز کسی است که به افراد اجازه بروز احساسات و رک گویی بدهد.

30) 

الف : مدیر باید کارکنان را در انجام کارها و مسئولیت هایشان آزاد بگذارد.

جهت بالا بردن کارایی در سازمان بهتر است افراد تسلیم قدرت مافوق باشند.

31) 

الف : مدیر شخصا تصمیم می گیرد و دستورالعمل های روشن صادر می کند.

ب : مدیر مسئولیت را برای تصمیم گیری به کارکنان واگذار می کند.

32) 

الف : حسن اجرای امور ناشی از اجرای مقررات است .

ب : مدیر باید کارکنان را در انجام مسئولیت هایشان آزاد بگذارد .

 

پرسشنامه فوق توسط آقای محمد حسنی در سال 1375 تدوین و به عنوان پایان نامه هنجار یابی شده است . براي تهيه و بررسي اعتبار و روايي مقياس سبك مديريت از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران استفاده شد.حجم نمونه 900 نفر شامل 457 نفرمعلم مرد و 443 نفر معلم زن  ميباشد.ضريب پايايي مقياس 683%  را براي نمونه مذكور نشان داد و براي روايي مقياس از روش تحليل عاملي از طريق تحليل مولفه هاي اصلي(PC) و روش محورهاي اصلي (PAF) استفاده گرديد و معلوم شد كه پرسشنامه مذكور در بيشتر سئوالات با دو عامل همبستگي خوبي دارند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با نشانی زیر ارتباط برقرار فرمایید .

Mohamad hassan Hassani [mohamadhassan.hassani@yahoo.com]

همچنین برای آشنایی با متدولوژی به منبع زیر مراجعه فرمایید .

مقیاس سنجش سبک مدیریت (M.S.S)  . پژوهش مشترک مرکز پژوهشهای مدیریت ( مرکز آموزش مدیریت دولتی) ، دانشگاه ازاد اسلامی ( واحد ساوه). تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی . 1379

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.