پرسشنامه فراشناختی MCQ-30 لاتین

Metacognitions questionnaire-30 (MCQ-30)
Cartwright-Hatton & Wells‚ 2004
پرسشنامه فراشناختی 30 گویه
1.    Worrying helps me to avoid problems in the future
2.    My worrying is dangerous for me
3.    I think a lot about my thoughts
4.    l could make myself sick with worrying
5.    I am aware of the way my mind works when l am thinking through a problem
6.    If I did not control a worrying thought‚ and then it happened‚ it would be my fault.
7.    l need to worry in order to remain organised.
8.    I have little confidence in my memory for words and names
9.    My worrying thoughts persist‚ no matter how I try to stop them.
10.Worrying helps me to get things sorted out in my mind
11.I cannot ignore my worrying thoughts.
12.I monitor my thoughts
13.I should be in control of my thoughts all of the time.
14.My memory can mislead me at times
15.My worrying could make me go mad
16.l am constantly aware of my thinking
17.I have a poor memory
18.l pay close attention to the way my mind works
19.Worrying helps me cope
20.Not being able to control my thoughts is a sign of weakness
21.When l start worrying I cannot stop
22.I will be punished for not controlling certain thoughts
23.Worrying helps me to solve problems.
24.I have little confidence in my memory for places
25.It is bad to think certain thoughts.
26.I do not trust my memory
27.If l could not control my thoughts‚ I would not be able to function
28.I need to worry‚ in order to work well.
29.l have little confidence in my memory for actions
30.I constantly examine my thoughts
سایت روان سنجی: این پرسشنامه نسخه کوتاه شده MCQ-65  است
نمره گذاری:
1= Do not agree‚ 2= Agree slightly‚ 3 = Agree moderately‚ 4=Agree very much
Subscales are calculated by summing the following items:
– (Lack of) Cognitive Confidence: 8‚ 14‚ 17‚ 24‚ 26 and 29
– Positive Beliefs about Worry: 1‚ 7‚ 10‚ 19‚ 23 and 28
– Cognitive Self-Consciousness: 3‚ 5‚ 12‚ 16‚ 18 and 30
– Negative Beliefs about Uncontrollability and Danger: 2‚ 4‚ 9‚ 11‚ 15 and 21
– Need to Control Thoughts: 6‚ 13‚ 20‚ 22‚ 25 and 27
برای استفاده از "پرسشنامه فراشناختی " با نشانی های زیر ارتباط برقرار کنید.
This instrument can be found at: http://www.novopsych.com/mcq-30
 
منابع برای آگاهی بیشتر
Wells‚ A.‚ & Cartwright-Hatton‚ S. (2004). A short form of the metacognitions questionnaire: Properties of the MCQ-30. Behaviour Research and Therapy‚ 42(4)‚ 385-396.
سایت روان سنجی : "پرسشنامه فراشناختی " سی گویه ای توسط دکتر شهرام محمدخانی، دکتر حمید رضا حسن آبادی، برگردان و استاندارد سازی شده است.
شيرين زاده دستگيري صمد*‚گودرزي محمدعلي‚رحيمي چنگيز‚نظيري قاسم. بررسي ساختار عاملي، روايي و اعتبار پرسشنامه فراشناخت 30 . مجله روانشناسي زمستان 1387; 12(4 (پياپي 48)):445-461.
فرم 65 گویه ای این ابزار توسط سالاری فر و پوراعتماد به کار گرفته شده است.
سالاری فر، محمدحسین؛ پوراعتماد، حمیدرضا. رابطه باورهاي فراشناختی با اختلال افسردگی و اضطراب. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. دوره سیزدهم / شماره 4 / زمستان 90 / مسلسل 50.
این پرسشامه توسط خانم فاطمه بیدی در اختیار پایگاه قرار داده شده است. نامبرده ، ترجمه و اجرای آن را نیز انجام داده است .
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.