پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده
باقر ثنایی ذاکر ، طاهره براتی و علیرضا بوستانی پور
Marital Conflict Questionnaire Revised (MCQ-R)
پاسخگوی عزیز ، لطفا هریک از جملات زیر را به دقت بخوانید و به تمام آن ها پاسخ دهید . برای هر جمله پاسخ های "همیشه" ، "اکثرا" ، "گاهی اوقات" ، " بندرت" ، و "هرگز" در نظر گرفته شده است . لطفا با توجه به رابطه زناشویی خود ، برای هر عبارت ، آن را که متناسب است ، را انتخاب کنید .
1)     هنگام دعوا با همسرم، رابطه من با خانواده پدر و مادری او قطع می شود.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
2)     من و همسرم حساب های مالی جداگانه داریم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
3)     حرف های من و همسرم بدون کنایه و بی پرده گفته می شود .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
4)     همسرم هرکاری از من بخواهد فراموش می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
5)     هنگام دلخوری من و همسرم، هیچ کدام برای رابطه جنسی پیش قدم نمی شویم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
6)     من و همسرم کتک کاری می کنیم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
7)     همسرم با اظهار نظرهای خود مرا تحقیر می کند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
8)     هنگام دلخوری ، رابطه من با خانواده پدرو مادری خودم قطع می شود.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
9)     برای جلب فرزند(یا فرزندانم) حاضرم انتظارات نامعقول او(یا آنان) را برآورده کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
10)بدون اطلاع همسرم، برای خود پس انداز شخصی دارم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
11)هیچ وقت احساس بدی را که نسبت به او دارم به او نمی گویم، چون می ترسم عصبانی شود .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
12)وقتی همسرم از من تقاضایی دارد،خودم را به کارهای دیگر مشغول می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
13)رابطه جنسی من با همسرم ارضا کننده نیست .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
14) وقتی با همسرم دعوا می کنم، اتاق یا خانه را برای مدتی ترک می کنم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
15) به تنهایی با خانواده پدر و مادری خود و خواهر و برادرانم رابطه دارم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
16)هنگامی که مشکل داریم ،غالبا همسرم در جواب من سکوت اختیار می کند.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
17) درآمد همسرم را به بهانه های مختلف صرف خواسته های شخصی خود می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
18) همسرم را با ناقص انجام دادن کارهایی که ازمن می خواهد تنبیه می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
19) همسرم رابطه جنسی را به من تحمیل می کند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
20) همسرم را به رفتارهای غیر اخلاقی متهم می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
21) از اعضای خانواده پدری و مادری ام ، برای حل اختلافات خود با همسرم، کمک می گیرم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
22) فرزند(یا فرزندانم) ، اسرار همسرم را به من می گویند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
23)خانواده پدر و مادری همسرم، به من بی احترامی می کنند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
24)خرج خانواده، در هرصورت (آشتی یا دعوا) در اختیار من است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
25)همسرم را با بی نظمی و نامرتب بودن، آزار می دهم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
26) من و همسرم بدون واسطه و مستقیم با هم صحبت می کنیم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
27) وقتی با همسرم دعوا می کنم ، فریاد می زنم و ناسزا می گویم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
28) آرزو دارم همسرم احساساتش را با من درمیان بگذارد .
 
 
 
 
 
29) خانواده چدر و مادری من ، همسرم را با دیگران مقایسه و به حال من دلسوزی می کنند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
30) از نحوه گفتگو با همسرم بسیار راضی هستم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
31) فرزند یا فرزندانم یکی از عوامل مهم حفظ و تداوم رابطه زناشویی من هستند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
32) دوست یا دوستانم در جریان اختلاف من و همسرم هستند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
33)من و همسرم با مشارکت و توافق یکدیگر پول و درآمد خانواده را خرج می کنیم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
34) حوصله ام از همسرم و خواسته هایش سر می رود .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
35) هنگام دعوا، تنها رابطه من با همسرم رابطه جنسی است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
36) هنگام نزاع ، از همسرم درخواست طلاق می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
37) خانواده پدری و مادری من ، تمام گناه ها را به گردن همسرم می اندازند.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
38) هنگام دعوا بین من و همسرم ، فرزند یا فرزندانم از من حمایت می کنند.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
39) حاضر نیستم برای بدهی های همسرم از دیگران پول قرض کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
40) هنگام دعوا ، رابطه جنسی من و همسرم قطع می شود .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
41)می ترسم خواسته های خود را با همسرم مطرح کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
42) با وجود داشتن همسر ، از تنهایی رنج می برم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
43) همسرم را در حضور خانواده پدری و مادری خودم، تحقیر می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
44) هنگام دعوای من و همسرم، یکی از فرزندانم زیاد مریض می شود و نیاز به مراقبت دارد .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
45)همسرم شنونده خوبی است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
46) همسرم و خانواده اش را در مقابل سایرین تحقیر می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
47) در ابراز هرگونه احساس واقعی خود لرای همسرم ، راحتم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
48) بدون اطلاع همسرم ، به والدین خود پول می دهم و یا از آن ها پول می گیرم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
49) دعوا با همسرم ، مرا نسبت به فعالیت های خودم بی علاقه می کند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
50) باآن دسته از برنامه های مهمانی که با حضور خانواده همسرم باشد، مخالفت می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
51)هنگام دعوا با همسرم نسبت به غذا بی اشتها می شوم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
52) باورکردن تمام حرف های همسرم ، برایم دشوار است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
53)در هنگام دعوا با همسرم، رابطه من و او با دوستان مشترکمان قطع می شود .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
54) من و همسرم با یکدیگر روراست و بی پرده هستیم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
 
 
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.