چک لیست بهداشت روانی

چک لیست بهداشت روانی (MHC)
پرامود کومار
Mental Health Checklist (MHC)
نام و نام خانوادگی                سن    جنس    میزان تحصیلات        شغل   درآمد موقعیت تاهل تاریخ اجرا
دستورالعمل
در زیر لیستی از هر دو وضعیت روانی و جسمانی داده شده است . لطفا آن ها را به دقت بخوانید و در برابر هریک از آن ها در زیر گزینه مناسب که وضعیت شما را نشان می دهد ضربدر بزنید . مطمئن باشید پاسخ های شما محرمانه خواهد ماند
بخش الف
آیا از موارد زیر رنج می برید ؟
همیشه
اغلب
گاه گاه
بندرت
اضطراب و تنش
 
 
 
 
بی قراری
 
 
 
 
ناآرامی
 
 
 
 
تنهایی
 
 
 
 
نا امیدی
 
 
 
 
خشم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش ب
آیا از موارد زیر رنج می برید ؟
همیشه
اغلب
گاه گاه
بندرت
سردرد
 
 
 
 
خستگی
 
 
 
 
اختلال خواب
 
 
 
 
سوء هاضمه
 
 
 
 
ترش کردن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ترجمه ابوالفضل کرمی . ناشر روان تجهیز سینا