سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو

سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو
Maslow’s Motivations Inventory. By: Antony Grasha
به فعالیت هایی که در طول 2 یا 3 هفته گذشته به آن ها پرداخته اید فکر گمید. سپس فهرست نیازهایی که در ذیل آمده اند را بررسی کنید . سپس مواردی را که احساس لازم است و بر اساس مقیاس زیر "میزان تلاش برای ارضا" و " میزان رضامندی" از ارضا را مشخص کنید .
1
2
3
4
5
نارضایتی بسیار
نارضایتی متوسط
طبیعی
رضایت متوسط
رضایت بسیار
 
سلسله مراتب نیازهای مزلو
تلاش برای ارضا
میزان رضا مندی

نیاز های فیزیو لوژیک

گرسنگی
 
 
تشنگی
 
 
جنسی
 
 
خواب
 
 
استراحت
 
 
ورزش
 
 
نیازهای ایمنی ( امنیت و سلامت)
پناه دادن – محافظت
 
 
حمایت
 
 
جسمی
 
 
روان شناختی
 
 
اقتصادی
 
 
نیاز های اجتماعی
ابراز عشق و محبت
 
 
دوستیابی
 
 
ارتباط با دیگران
 
 
عزت نفس
رشد اعتماد
 
 
استقلال طلبی
 
 
دستیابی به چیزی
 
 
کسب دانش
 
 
کسب احترام
 
 
خود شکوفایی
تلاش برای رسیدن به توانایی بالقوه
 
 
تعهد برای رشد خود
 
 
رفتار خلاقانه
 
 
ابراز پذیرش خویشتن
 
 
ابراز پذیرش دیگران
 
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . هنجار یا کلیدی گزارش نشده است . به نظر می رسد باز نگری و تجدید نظر در این سیاهه لازم است .