سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو

سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو
Maslow’s Motivations Inventory. By: Antony Grasha
به فعالیت هایی که در طول 2 یا 3 هفته گذشته به آن ها پرداخته اید فکر گمید. سپس فهرست نیازهایی که در ذیل آمده اند را بررسی کنید . سپس مواردی را که احساس لازم است و بر اساس مقیاس زیر "میزان تلاش برای ارضا" و " میزان رضامندی" از ارضا را مشخص کنید .
1
2
3
4
5
نارضایتی بسیار
نارضایتی متوسط
طبیعی
رضایت متوسط
رضایت بسیار
 
سلسله مراتب نیازهای مزلو
تلاش برای ارضا
میزان رضا مندی

نیاز های فیزیو لوژیک

گرسنگی
 
 
تشنگی
 
 
جنسی
 
 
خواب
 
 
استراحت
 
 
ورزش
 
 
نیازهای ایمنی ( امنیت و سلامت)
پناه دادن – محافظت
 
 
حمایت
 
 
جسمی
 
 
روان شناختی
 
 
اقتصادی
 
 
نیاز های اجتماعی
ابراز عشق و محبت
 
 
دوستیابی
 
 
ارتباط با دیگران
 
 
عزت نفس
رشد اعتماد
 
 
استقلال طلبی
 
 
دستیابی به چیزی
 
 
کسب دانش
 
 
کسب احترام
 
 
خود شکوفایی
تلاش برای رسیدن به توانایی بالقوه
 
 
تعهد برای رشد خود
 
 
رفتار خلاقانه
 
 
ابراز پذیرش خویشتن
 
 
ابراز پذیرش دیگران
 
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . هنجار یا کلیدی گزارش نشده است . به نظر می رسد باز نگری و تجدید نظر در این سیاهه لازم است .
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.