پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

Maslach burnout inventory

عزیزی ، لیلا . Azizi.leila@gmail.com   .فیض آبادی ،زهرا . بشاش، لعیا و صالحی، مریم

برای این پرسشنامه دو نوع مقیاس قابل استفاده است .

الف : مقیاس فراوانی : هرگز (صفر) ؛ چندبار در سال (1) ؛ یک بار در ماه (2) ؛ چند بار در ماه (3) ؛ یک بار در هفته (4) ؛ چند بار در هفته (5) ؛ و هر روز (6)

ب: مقیاس شدت : هرگز (صفر) ؛ خیلی کم (1) ؛ کم (2) ؛ متوسط (3) ؛ متوسط بالا (4) ؛ زیاد (5) ؛ و خیلی زیاد (6)

1-     احساس می کنم کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است .

2-     در پایان یک روز کاری احساس می کنم مورد سوء استفاده قرار گرفته ام .

3-     صبح روزی که باید سرکار بروم از تصور رفتن به سر کار احساس خستگی می کنم.

4-     به آسانی می توانم احساسات دانشجویان ( دانش آموزان) را درک کنم.

5-     احساس می کنم با برخی از دانشجویان (دانش آموزان) به صورت اشیایی بدون شخصیت انسانی برخورد می کنم.

6-     کار با دانشجویان (دانش آموزان) برای تمام روز واقعا برایم سخت و طاقت فرساست .

7-     احساس می کنم به راحتی می توانم با مشکلات دانشجویان (دانش آموزان) به راحتی کنار بیایم.

8-     احساس می کنم کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است .

9-     احساس می کنم از طریق شغلم بر زندگی دانشجویان ( دانش آموزان) تاثیر مثبت می گذارم.

10-  از زمانی که این شغل را انتخاب کرده ام نسبت به دیگران بی تفاوت شده ام .

11- از این نگرانم که این شغل مرا نسبت به مردم سنگدل کند.

12-   احساس می کنم سرشار از نیرو و انرژی هستم.

13- شغلم باعث شده که احساس بیهودگی کنم .

14- احساس می کنم کار را به سختی انجام می دهم.

15-  واقعا برایم مهم نیست بر سر بعضی از دانشجویان (دانش آموزان) چه می آید.

16-  سرو کار داشتن با دانشجویان ( دانش آموزان) سخت است و مرا تحت فشار روانی قرار می دهد.

17-  به آسانی می توانم محیط آرامی برای دانشجویان ( دانش آموزان) فراهم کنم .

18-  پس از کار با دانشجویان (دانش آموزان) احساس نشاط و شادمانی می کنم.

19- شغلم دست آوردهای مهم و با ارزشی برایم داشته است .

20-  احساس می کنم به آخر خط رسیده ام.

21- در حیطه شغلی خود با مشکلات عاطفی و روانی بسیار با متانت برخورد می کنم .

22-  احساس می کنم دانشجویان (دانش آموزان) برای برخی از مشکلات مرا مقصر می دانند.

عزیزی ، لیلا  Azizi.leila@gmail.com،. فیض آبادی ، زهرا . بشاش، لعیا و صالحی، مریم . تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 4 شماره 3 ، 1387 . صفحات 73-92
گلدیان ، ژاکلین . بررسی میزان فرسودگی شغلی در خانم های معلم سه مدرسه راهنمایی دخترانه در منطقه 11 آموزش و پرورش تهران . 1379 . پایان نامه دکتری . دانشگاه علوم پزشکی ایران . انستیتو روان پزشکی ایران 
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.