سنجش آگاهی در مورد بلاياي طبيعی

  سنجش آگاهی در مورد بلاياي طبيعی

نام  و نام خانوادگی :

سن :

جنسيت: (زن يا مرد )

نام مدرسه:

کلاس:

کشور:

تاريخ:

 دستورالعمل تکميل پرسشنامه:

  • 30 دقيقه فرصت داريد تا پرسش نامه را پر کنيد.
  • اين پرسش نامه با احتساب صفحه اول 4 صفحه دارد.
  • لطفا از بين گزينه ها بهترين را انتخاب کنيد و عدد گزينه انتخاب شده را علامت بزنيد.
  • اگر گزينه مناسبي نيافتيد ، گزينه اي را که به پاسخ شما نزديک تر است علامت بزنيد .
  • لطفا به تمام سوالات پاسخ دهيد.

لطفا به سوالات زير در مورد فعاليت های خانواده پاسخ دهيد.

·                    اگر فکر می کنید که اعضای خانواده شما ، بدون شما ، کارهای زير را انجام داده اند، در ستون 1 علامت A بگذاريد.

·                    اگر فکر می کنید که اعضای خانواده شما همراه با شما کارهای زیر را انجام داده اند در ستون 1 علامت  B بگذارید.

·                    اگر احساس می کنید قصد دارید با خانواده خود کارهای زیر را انجام بدهید در ستون 2 علامت +  بزنید.

·                    اگر احساس می کنید که کارهای زیر را به همراه خانواده باید انجام بدهيد در ستون 3 علامت +  بزنید.

کارها

(1) 

(2)

(3)

انجام شده است  

قصد انجام داریم

باید انجام   شود.

خواندن مجله

 

 

 

خواندن روز نامه

 

 

 

گوش دادن به راديو

 

 

 

تماشای تلويزيون

 

 

 

کاشتن درخت

 

 

 

مشخص کردن صفحه امن در خانه در برابر حوادث

 

 

 

مشخص کردن نقاط ضعيف خانه در برابر حوادث

 

 

 

خانه ها را امن ساختن ( محکم سازی یا باز سازی )

 

 

 

برداشتن چيزهايي که ممکن است سقوط کنند.

 

 

 

اهدای پول یا جنس به موسسات خيريه

 

 

 

تهيه کيت کمک های اوليه

 

 

 

تهيه کيف لوازم ضروری برای حوادث

 

 

 

آموزش ديدن دوره کمک های اولیه

 

 

 

مته حفاری

 

 

 

امنيت محل خواب

 

 

 

نگهداری چراغ قوه نزديک تخت

 

 

 

آموزش ديدن دوره مقابله با حوادث همراه فاميل

 

 

 

 

لطفا به سوالات زير در مورد فعاليت های خانواده پاسخ دهيد. 

 ·         لطفا گزینه مناسب را انتخاب کرده در ستون 1 جدول وارد کنيد:

گزينه ها :   در مورد خواسته شده در جدول:

1.       شما با اعضای خانه صحبت می کنيد.

2.       اعضای خانواده با شما صحبت می کنند.

3.       اعضای خانواده باهم صحبت می کنند ولی با شما صحبت نمی کنند.

4.       اعضای خانواده در اين مورد صحبت نمی کنند.

·         اگر احساس می کنيد اين مورد را انجام خواهيد داد در ستون 2 علامت + بزنيد.

·          اگر احساس می کنيد که اين موردي است که بايد انجام دهيد در ستون 3  علامت + بزنيد.

                                              موارد

(1)

(2)

(3)

انجام شده

می خواهيم انجام دهيم

فکر می کنيم باید انجام شود

 

صحبت راجع به

پيشکيری( کاهش خطرات )

 

 

 

آمادگی

 

 

 

پاسخ

 

 

 

نعمير / بازسازی

 

 

 

 پیشگیری( کاهش خطرات : تدابيري که مي انديشيم  و فعاليت هايي که قبل از حادثه انجام مي دهيم تا هنگام وقوع حادثه اصلا خسارتي به بار نيايد. ( برای مثال ساختن خانه محکم در برابرحادثه ، یا کناره های رودخانه ها و سواحل را مستحکم کردن )

آمادگی : تدابيري که مي انديشيم  و فعاليت هايي که قبل ازحادثه انجام مي دهيم تا خسارات  به وجود آمده بعد از حادثه کاهش يابد.( برای مثال تهيه غذا ، مشخص کردن جاي جمع شدن فاميل بعد ازحادثه ، و ايجاد سيستم برای کمک به اعضاي جامعه بعد از حادثه )

پا سخ: فعاليت ها هنگام و بعد از حادثه .( برای مثال تخليه افراد هنگام حادثه ، نجات افراد و ايجاد روحيه در مرکز تخليه )

باز یافت – ساخت و یا تعمير چيزی که خسارت ديده به شکل اول آن  .( برای مثال  تعمير لوله های آب ، ساختمانها ، موسسات و مراکز اجتماعی ديگر)

بازسازی – ساختن چيزی که خسارت ديده بهتر از شرايطی که قبل ازحادثه داشته ( برای مثال شهر و یا زندگی مردم )

 

لطفا به سوالات زير در مورد فعاليت های جامعه پاسخ دهيد.

·                    اگر فکر می کنید که اعضای جامعه  ، بدون شما ، کارهای زير را انجام داده اند، در ستون 1 علامت A بگذاريد.

·                    اگر فکر می کنید که اعضای جامعه  همراه با شما کارهای زیر را انجام داده اند در ستون 1 علامت  B بگذارید.

·                    اگر احساس می کنید قصد دارید با جامعه  خود کارهای زیر را انجام بدهید در ستون 2 علامت +  بزنید.

·                    اگر احساس می کنید که کارهای زیر را به همراه جامعه انجام خواهيد داد  در ستون 3 علامت +  بزنید.

 

کارها

(1) 

(2)

(3)

انجام شده است  

قصد انجام داریم

باید انجام   شود.

درخت کاری

 

 

 

تهيه کيف وسائل ضروری برای حادثه

 

 

 

ساختن خانه مجتمع ( فرهنگ )

 

 

 

خانه را امن کردن ( مستحکم سازی ، ساخت مجدد)

 

 

 

فعاليت داوطلبانه

 

 

 

آموزش عمومی با استفاده از دانش آموزان

 

 

 

فضای باز نگه داشتن

 

 

 

باشگاه های مختلف برای کاهش خسارات حادثه  تاسيس کردن

 

 

 

حساب کمک به حادثه دیدگان  باز کردن

 

 

 

آموختن کمک های اولیه

 

 

 

مانور حادثه

 

 

 

برنامه ریزی برای کاهش خطرات حادثه

 

 

 

همکاری متقابل

 

 

 

 لطفا به سوالات زير در مورد فعاليت های جامعه پاسخ دهيد.

·         لطفا گزینه مناسب را انتخاب کرده در ستون 1 جدول وارد کنيد:

گزينه ها :   در مورد خواسته شده در جدول:

1.       شما با اعضای جامعه صحبت می کنيد.

2.       اعضای جامعه با شما صحبت می کنند.

3.       اعضای جامعه باهم صحبت می کنند ولی با شما صحبت نمی کنند.

4.       اعضای جامعه در اين مورد صحبت نمی کنند.

·         اگر احساس می کنيد اين مورد را انجام خواهيد داد در ستون 2 علامت + بزنيد.

·          اگر احساس می کنيد که اين موردي است که بايد انجام دهيد در ستون 3  علامت + بزنيد.

 

                                              موارد

(1)

(2)

(3)

انجام شده

می خواهيم انجام دهيم

فکر می کنيم باید انجام شود

 

صحبت راجع به

پيشکيری

 

 

 

آمادگی

 

 

 

پاسخ

 

 

 

نعمير / بازسازی

 

 

 

 

پیشگیری( کاهش خطرات ): تدابيري که مي انديشيم  و فعاليت هايي که قبل از حادثه انجام مي دهيم تا هنگام وقوع حادثه اصلا خسارتي به بار نيايد. ( برای مثال ساختن خانه محکم در برابرحادثه ، یا کناره های رودخانه ها و سواحل را مستحکم کردن )

آمادگی : تدابيري که مي انديشيم  و فعاليت هايي که قبل از حادثه انجام مي دهيم تا خسارات  به وجود آمده بعد از حادثه کاهش يابد.( برای مثال تهيه غذا ، مشخص کردن جاي جمع شدن فاميل بعد از حادثه، و ايجاد سيستم برای کمک به اعضاي جامعه بعد از حادثه )

پا سخ: فعاليت ها هنگام و بعد ازحادثه .( برای مثال تخليه افراد هنگام حادثه ، نجات افراد و ايجاد روحيه در مرکز تخليه )

باز یافت – ساخت و یا تعمير چيزی که خسارت ديده به شکل اول آن  .( برای مثال  تعمير لوله های آب ، ساختمانها ، موسسات و مراکز اجتماعی ديگر)

بازسازی – ساختن چيزی که خسارت ديده بهتر از شرايطی که قبل از حادثه داشته ( برای مثال شهر و یا زندگی مردم )

 

لطفا گزينه مناسب را در مورد سوالات زير انتخاب کنيد

1- خيلی مهم   2- مهم     3-  کمی مهم      4-  بی اهميت

فکر می کنيد کدام یک از رسانه های زير در مورد حوادث طبیعی  به شما اطلاعات می دهند؟

¨    تلويزيون ......................................................................................................

1

2

3

4

¨   کتاب ها….....................................................................................................

1

2

3

4

¨   روزنامه ها.....................................................................................................

1

2

3

4

¨   اينترنت..........................................................................................................

1

2

3

4

 

در مورد موارد زير در مورد مديريت بحران چگونه فکر می کنيد؟

¨   صحبت در مورد حوادث  با دوست يا معلم ..............................................................

1

2

3

4

 

¨     صحبت با خانواده در مورد حوادث ......................................................................

1

2

3

4

 

¨     فعاليت های اجتماعي برای حوادث ...................................................................

1

2

3

4

 

¨     شرکت در فعالیت های جامعه برای مقابله با حوادث ..............................................

1

2

3

4

 

¨   گوش دادن به افرادی که برای مقابله با حوادث طبیعی کار یا فعالیت می کنند.................

1

2

3

4

 

¨   شرکت در دوره های آموزشی برا ی مقابله با حوادث ..............................................

1

2

3

4

 

¨   فعالیت های داوطلبانه ....................................................................................

1

2

3

4

 

¨   شناختن افراد صدمه پذیر (افراد مسن، بچه ها، نوزادان، معلولین ، زنان حامله و پر بچه)......

1

2

3

4

 

¨   شناختن شغل و مکان کار افراد خانواده و چیزهایی که مربوط به زندگی آنان است. ..........

1

2

3

4

 

¨   شناخت محوطه خطرناک در محل زندگی ..............................................................

1

2

3

4

 

¨   امنیت محل خواب .........................................................................................

1

2

3

4

 

¨   مستحکم سازی خانه ....................................................................................

1

2

3

4

 

¨     صحبت با همسایگان ......................................................................................

1

2

3

4

 

¨     آماده کردن کیف مقابله با حوادث طبیعی در خانه ...................................................

1

2

3

4

 

¨   روابط خوب با خانواده داشتن ..............................................................................

1

2

3

4

 

¨   روابط خوب با جامعه داشتن ..............................................................................

1

2

3

4

 

¨     انتقال وانتشار دانش و تجارب خود به دیگران .........................................................

1

2

3

4

 

 

 

لطفا گزينه مناسب را در مورد سوالات زير انتخاب کنيد.

1- زیاد تماشاکردن( خواندن)  2 – در حد امکان تماشا کردن (خواندن) 3- فقط هنگام خستگی تماشا کردن (خواندن)  4-  تماشا نکردن (نخواندن)

¨   معمولا چقدر برنامه های تلویزیونی در مورد حوادث طبیعی را نگاه می کنید؟ ...................................

 

 

 

 

¨   معمولا چقدر مطالب روزنامه ها را در مورد حوادث طبیعی مطالعه می کنید؟................................

1

2

3

4

 

 

لطفا گزينه مناسب را در مورد سوالات زير انتخاب کنيد.

1-  بیش از یک بار درهفته...... 2-  یک بار درماه ...... 3- یک بار در 6 ماه .........  4- یک بار در سال .......  5- هرگز

چند وفت یک با ر معمولا فعالیت های زیر را انجام می دهید؟

¨   خواندن کتاب در مورد بلایای طبیعی

1

2

3

4

5

¨     نگاه به اطلاعات در مورد بلایای طبیعی در اینترنت

1

2

3

4

5

¨   صحبت با دوستان در مورد بلایای طبیعی

1

2

3

4

5

¨   صحبت با خانواده در مورد بلایای طبیعی

1

2

3

4

5

¨   آموزش دیدن برای مقابله با بلایای طبیعی توسط خانواده

1

2

3

4

5

 

 

لطفا گزينه مناسب را در مورد سوالات زير انتخاب کنيد.

1-  زیاد شرکت کرده ام  .....            2-  تقریبا نیمی از موارد را شرکت کرده ام . ......3-  خیلی کم شرکت کرده ام ....... 4-  اصلا شرکت نکرده ام

¨    اگر شانس شرکت در فعالیت های اجتماعی را پیدا کرده اید ،  چقدر در آن ها شرکت کرده اید؟

1

2

3

4

¨    جقدر در فعالیت های زیر شرکت کرده اید؟

¨   گوش دادن به افرادی که در مورد بلایای طبیعی کار یا فعالییت می کنند

1

2

3

4

¨   تماشای آموزش برای مقابله با بلایای طبیعی

1

2

3

4

¨   بازدید از موسساتی که مربوط به بلایای طبیعی است

1

2

3

4

¨   شرکت در آموزش مقابله با بلایای طبیعی در جامعه

1

2

3

4

¨   فعالیت های  داوطلبانه

1

2

3

4

 

لطفا گزينه مناسب را در مورد سوالات زير انتخاب کنيد.

1- خیلی می دانم  ......  2-  تا حدی می دانم  ...... 3-  کمی می دانم  ....... 4-  اصلا نمی دانم

¨   چقدر در مورد افراد صدمه پذیر در دور و بر خود اطلاع دارید؟

1

2

3

4

¨   جقدر در مورد افراد فامیل خود مطلب می دانید؟ ( شعل و محل کار و چیزهایی مربوط به زندگی؟)

1

2

3

4

¨   چقدر در مورد محل محوطه های خطرناک و چیزهای خطرناکی که در خانه شما هنگام وقوع حادثه وجود دارد می دانید؟

1

2

3

4

  

لطفا گزينه مناسب را در مورد سوال زير انتخاب کنيد.

1- امن کامل .....2- امن ......3-  کمی خطرناک ..... 4 - خطرناک

¨   در مورد امنیت محل خواب خود هنگام وقوع بلایای طبیعی چه فکر می کنید؟

1

2

3

4

  

لطفا گزينه مناسب را در مورد سوال زير انتخاب کنيد.

1-  مکررا .........2-  گاهی اوقات .........3-  کم ..........4- اصلا

¨   چقدر با همسایگان خود صحبت می کنید؟

1

2

3

4

 

لطفا گزينه مناسب را در مورد سوال زير انتخاب کنيد.

1- بله می دانم کجا هستند ........2- بله ولی نمی دانم کجا هستند. .......3-  نه ........          4-  نمی دانم خانواده ام آماده می شوند یا نه

¨   آیا شما یا خانواده اتان کیف وسائل لازم برای مقابله با بلایای طبیعی را تهیه کرده اید؟

1

2

3

4

 

لطفا گزينه مناسب را در مورد سوالات زير انتخاب کنيد.

1-   خیلی صحبت می کنیم .......2- سلام و علیک می کنیم و گاهی صحبت می کنیم. ....3- سلام علیک می کنیم و در مواقع لزوم صحبت می کنیم .  ...  4-  خیلی کم صحبت می کنیم

¨   رابطه شما با خانواده چگونه است ؟

1

2

3

4

¨   رابطه شما و همسایگان چگونه است؟ 

1

2

3

4

 

لطفا گزينه مناسب را در مورد سوال زير انتخاب کنيد.

1-   خانواده . ...2- دوستان ....3- جامعه ....4- خانواده و دوستان .....5- خانواده و جامعه .... 6- دوستان و جامعه ....  7- خانواده، دوستان و  جامعه ....  8- هیچکس

¨   تجارب و دانش خود را به چه کسی منتقل می کنید؟

1

2

3

4

5

6

7

8

 

لطفا گزينه مناسب را در مورد سوال زير انتخاب کنيد.

1-  NGO  یا داوطلب ....2- دولت مرکزی .....3-  دولت محلی ....4-  جامعه ....5-  خانواده و شما

¨   فکر می کنید چه کسی مسولیت اصلی برای کاهش خطرات در مقابل حوادث را دارد ؟

1

2

3

4

5

 

لطفا گزينه مناسب را در مورد سوالات زير انتخاب کنيد.

1- مطمئنا .....2-  احتمالا ......3-  احتمالا نه ......           4- حتما نه ......5- نمی دانم

¨    در مدت 10 سال آینده فکر می کنید کدام یک از زلزله های زیر در کشور شما به وقوع می پیوندد؟

¨   زلزله بزرگ 

1

2

3

4

5

¨   زلزله متوسط

1

2

3

4

5

 

لطفا گزينه مناسب را در مورد سوالات زير انتخاب کنيد.

1-  احتمالا دوام نخواهم آورد  ....2-  احتمالا به شدت آسیب خواهم دید .....3-  کمی آسیب خواهم دید ....4-  مشکلی نخواهم داشت ..... 5- نمی دانم

¨   فکر می کنید اگر یک زلزله متوسط بیاید و شما در خانه باشید چه اتفاقی برایتان می افتد

1

2

3

4

5

¨   فکر می کنید اگر یک زلزله بزرک  بیاید و شما در خانه باشید چه اتفاقی برایتان می افتد؟

1

2

3

4

5

 

لطفا گزينه مناسب را در مورد سوالات زير انتخاب کنيد.

1-  نابودی کامل  .....2-  سوختن در آتش .....3-  دیوارها می ریزند ......4-  شکاف هایی خواهد بود ...... 5-  لوازم زندگی و میزو صندلی ها آسیب می بینند ......6-  مشکلی نخواهد بود......7-  نمی دانم چه نوع خساراتی خواهد بود؟

¨   فکر می کنید اگر یک زلزله متوسط بیاید چه اتفاقی برای خانه شما می افتد؟

1

2

3

4

5

6

<