مقیاس تنظیم خلق منفی

مقیاس تنظیم خلق منفی
چقدر در تغییر خلق بد خود موفق هستید ؟ 30 ماده
The Negative Mood Regulation Scale

Catanzar‚. Salvatore & Mears‚ Jack

هدف این پرسشنامه این است که آن چه را مردم معنقدند می توانند در مورد احساسات و عواطف ناراحت کننده خود انجام دهند ، بررسی کند . لطفا تا آن جا که امکان دارد ، به هر سوال با ارائه تصویری واقعی از باورهایتان پاسخ دهید . البته هیچ پاسخ درست یا غلطی در کار نیست . به خاطر داشته باشید که پرسش نامه درباره آن چیزی است که باور دارید می توانید انجام دهید ، نه آن چه که دقیقا یا معمولا انجام می دهید . هر پرسش را با دقت بخوانید و عقیده خود را با استفاده از مقیاس زیر مشخص کنید .
5= کاملا موافق 4= غالبا موافق 3= ممتنع 2= غالبا مخالف 1= کاملا مخالف
1- معمولا می توانم یک جوری خودم را شاد کنم .
2- می توانم کاری بکنم که احساس بهتری پیدا کنم .
3- تنها کاری که می توانم بکنم این است که غرق یک چیزی شوم .
4- اگر به ایام شادتر زندگی بیندیشم ، احساس خوبی پیدا می کنم .
5- با دیگران بودن ملال آور است .
6- با پرداختن به کاری که دوست دارم ، می توانم احساس بهتری داشته باشم .
7- وقتی می فهمم که چرا احساس کسالت می کنم ، حالم بهتر می شود .
8- نمی توانم برای تغییر احساساتم کاری انجام دهم .
9- با توجه کردن به جنبه های خوب یک موقعیت ، چندان حال بهتری پیدا نخواهم کرد .
10- طولی نمی کشد که آرام می شوم .
11- برایم دشوار خواهد بود کسی را پیدا کنم که واقعا مرا درک کند .
12- اکر با خود بگویم که این حالت گذرا است ، احساس آرامش خواهم کرد .
13- انجام کاری خوب برای کسی م.جب خرسندی من خواهد شد .
14- کارم به افسردگی خواهد کشید .
15- برنامه ریزی برای مقابله با موقعیت ها ، برایم مفید خواهد بود .
16- به راحتی می توانم آن چه را که باعث ناراحتی من می شود فراموش کنم .
17- رسیدگی به کارهایم به من احساس ارامش می دهد .
18- نصیحت دوستان کمکی به بهتر شدن حالم نخواهد کرد .
19- قادر نخواهم بود از چیزهایی که معمولا لذت می برم ، لذت ببرم .
20- می توانم راهی برای ارام کردن خودم پیدا کنم .
21- وقتی سعی می کنم میاله را در ذهن خودم حل کنم ، بدتر می شود .
22- تماشای یک فیلم کمک نخواهد کرد تا احساس بهتری پیدا کنم .
23- اگر با دوستان برای شام خوردن بیرون بروم ، حالم لهتر می شود .
24- تا مدت زیادی غمگین خواهم بود .
25- نمی توانم آن را از ذهنم خارج کنم .
26- با انجام یک کار ابتکاری می توانم احساس بهتری پیدا کنم .
27- واقعا شروع بع احساس افسردگی خواهم کرد .
28- با این فکر که اوضاع بهتر خواهد شد ، احساس بهتری پیدا نمی کنم .
29- با شوخی و خنده حالم بهتر می شود .
30- در میان جمع احساس تنهایی خواهم کرد .
شما به دو صورت می توانید از نتیجه پرسشنامه آگاه شوید : 
منبع :  ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388
سایت روان سنجی .


   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.