مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

در زیر تعدادی گویه درباره سازمان شما مطرح شده است ، هرکدام را که موافق هستید با علامت * مشخص کنید .

گویه ها

1- به نظر من این سازمان بهتر از سازمان های دیگر به کارکنان خود می رسد .  
2- اگر مجبور می شدم کار را از اول شروع کنم ، باز هم برای این سازمان کار می کردم .  
3- در این سازمان پارتی بازی وجود ندارد .  
4- در این سازمان ، به شرط آن که خودمان بخواهیم ، راه نرقی وجود ندارد .  
5- به پزشک سازمان به اندازه پزشک خانوادگی خود اطمینان دارم .  
6- این سازمان وقتی می گوید که می خواهد نظر کارکنان را در نظر بگیرد ، واقعا راست می گوید .  
7- نظام دستمزدهای این سازمان طوری است که کارگران و کارکنان وظیفه شناس را تشویق می کند.  
8- در مجموع این سازمان با ما همان طور رفتار می کند که ما برای آن کار می کنیم .  
9- مقررات این سازمان طوری است که حتی باید به خاطر یک خراش کوچک به پزشک مراجعه کرد .  
10- پیش بینی ها هر چه باشد ، مطمئن هستم حوادثی اتفاق خواهد افتاد .  
 11- کارگران ، بیشتر از آن چه سازمان به آن ها می رید ، خود را وقف سازمان نمی کنند .  
 12- سازمان ، به کارهای خیریه بیشتر علاقه نشان می دهد .  
 13- رعایت مقررات ، به نحو خطرناک گسترش می یابد .  
 14- در این سازمان ، فکر نمی کنم که با متقاضیان شغل مودبانه رفتار شود .  
 15- بسیاری از توصیه های جالب، از جانب روسا نادیده گرفته می شود .  
 16- رئیس من ، همه پست ها را به دوستان خود می دهد .  
 17- سازمان به جای این که افراد شاغل را ارتقا دهد ، برای تصدی مشاغل بالا از خارج استخدام می کند .  
 18- در این سازمان ، برای پیشرفت ، باید با افراد خاصی رابطه برقرار کرد .  
 19- در بلند مدت ، این سازمان بر کارکنان سوار می شود .  
 20- در این سازمان ، دستمزد به نحو وحشتناکی پایین است .  
 21- در این سازمان، هر فرد درستکاری شکست می خورد .  

گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان

توجه : مقیاس از نوع ترستون است . روایی صوری آن برای سازمان های ایرانی نیازمند بازنگری است .

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.