شخصیت وسواس فکری-عملی

شخصیت وسواس فکری-عملی
در منبع مورد استفاده عنوان فوق "شخصیت وسواسی – اجباری " آمده است.
Obsessive-Compulsive Personality: Gerald Gibb‚ James Bailey‚ Randall Best & Thomas Lambirth
به هر سوال پاسخ صحیح (ص)یا غلط (غ) بدهید . هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.
 
1.        من احساس می کنم مجبورم کارهایی را انجام دهم که نمی خواهم.
ص غ
2.        من معمولا کارهایی را بررسی می کنم که می دانم الان انجام داده ام.
ص غ
3.        من می توانم در یک ساعت 42 کیلومتر راه بروم.
ص غ
4.        من اغلب ، کارهایی را انجام می دهم که نمی خواهم، زیرا من نمی توانم در مقابل انجام دادن آن مقاومت کنم.
ص غ
5.        من به ندرت یک برنامه روزانه را دامه می دهم.
ص غ
6.        من احساس می کنم مجبورم همیشه بنویسم که چه کاری را انجام داده ام.
ص غ
7.        من اغلب احساس می کنم نیاز دارم دوباره کارهایی را که انجام دادم[داده ام] ، بررسی کنم.
ص غ
8.        من ترجیح می دهم کارهایی را انجام بدهم که همیشه یک جور است.
ص غ
9.        من به ندرت افکار تکراری دارم.
ص غ
10.    من بندرت مجبورم کارهایی را انجام بدهم که نمی خواهم.
ص غ
11.    من وقتی کارهایی را که مثل همیشه نیست انجام می دهم ، احساس ناراحتی و پریشانی نمی کنم.
ص غ
12.    اگر من احساس کنم که دوست ندارم کاری را انجام بدهم، هیچ چیز نمی تواند مرا مجبور کند.
ص غ
13.    من معمولا احساس نمی کنم نیاز به سازمان دادن باشد.
ص غ
14.    من در مورد داشتن یک برنامه زمانی جدی ، ناراحت هستم.
ص غ
15.    تولد من سالی یک بار است.
ص غ
16.    من اغلب مجبورم بعضی کارها را انجام بدهم که نمی خواهم.
ص غ
17.    من دوست دارم یک برنامه روزانه حدی داشته باشم.
ص غ
18.    من معتقدم که برای هر چیز جایی وجود دارد و هر چیز باید در جای خودش باشد.
ص غ
19.    من به ندرت کارهایی را که می دانم الان انجام دادم بررسی می کنم.
ص غ
20.    من نسبت به جزئیات وسواس ندارم.
ص غ
21.    من اغلب افکار تکراری دارم.
ص غ
22.    من دوست دارم کارهای مختلفی را در هر زمان انجام بدهم.
ص غ
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . کلمات داخل [ ] توصیه سایت است . تست فقط برای دانش جویان دوره لیسانس دارای میانگین و انحراف معیار است، که به نظر می رسد مربوط به ایران نباشد.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.