پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

حاجتی، فرشته السادات . اکبرزاده، نسرین و خسروی ، زهره

From: Positive adolescent choice training (PACT) program

Fs_hajati@yahoo.com

برای پاسخ دادن به هر یک از سوالات زیر توانایی و مهارت خود را در نظر بگیرید و درست ترین گزینه را انتخاب کنید.

سوالات

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

1.       هنگامی که من از دست دیگران ناراحت و خشمگین هستم قادر هستم آن چه را که در ذهنم است به آرامی و بدون از دست دادن خلقم به دیگران بگویم.

 

 

 

 

 

2.       هنگامی که شخصی از من ناراحت یا خشمگین است من قادر هستم که به او گوش کنم و واکنش ارامی نسبت به عصبانیت آن شخص بدون آن که از کوره در بروم داشته باشم.

 

 

 

 

 

3.       هنگامی که با دیگران موافق نیستم می توانم به آرامی گوش کنم و با آن شخص درباره راه های دیگر برخورد با مساله صحبت کنم و نسبت به راه حلی که خواسته های هردویمان را دارد توافق کنم.

 

 

 

 

 

4.       هنگامی که فکر کنم دیگران کار شایسته ای انجام داده اند می توانم از آن ها تشکر کرده و حرف مثبتی به آنها بزنم.

 

 

 

 

 

5.       هنگامی که من مشکلی داشته باشم قادر هستم که مشکل را درک کنم و درباره راه های متفاوت برای حل آن فکر کنم و بهترین گزینه را انتخاب کنم.

 

 

 

 

 

6.       هنگامی که شخصی به من برای انچام کاری دستوری بدهد؛ قادر هستم آن چه را که شخص خواسته به نحو احسن انجام دهم بدون این که شکایتی داشته باشم.

 

 

 

 

 

7.       هنگامی که دوستانم تلاش می کنند که در مورد انجام دادن کاری که نمی خوواهم آن را انجام دهم با من صحبت کنند ؛ من می توانم نظرشان را عوض کنم بدون این که از دست من عصبانی شوند.

 

 

 

 

 

8.       من قادر هستم خودم را به افرادی که آن ها را نمی شناسم معرفی کنم و گفتگویی را با آن ها به آسانی شروع کنم.

 

 

 

 

 

حاجتی، فرشته السادات . اکبرزاده، نسرین و خسروی ، زهره . تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 4 / شماره 3 . 1387 . صفحات 35-56

نظر سایت روان سنجی : گزارش روان سنجی تست را از خانم حاجتی پیگیری فرمایید.